Dluhopisové financování projektů

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Ve své právní praxi se stále častěji setkáváme požadavky na právní ošetření projektů financovaných jinými než bankovními zdroji. Alternativní financování je stále populárnější a jeho výhodnost se často blíží financování bankovnímu, někdy jej svou jednoduchou konstrukcí i překonává. Jaké jsou tedy možnosti?

Možnosti alternativního financování

Mezi metody alternativního financování zahrnujeme zejména dluhopisové financování, půjčka či úvěr z privátních zdrojů, tichá společnost (dříve tichý společník), financování prostřednictví investičních fondů, IPO a zatím v českých podmínkách nový a ne zcela vyzkoušený crowdrising. Tento článek se zabývá zejména dluhopisovým financováním.

Dluhopisy

Dluhopisové financování prožívá v posledních letech v České republice velký boom. Po té co odpadla překážka schvalování emisních podmínek Českou národní bankou, uvolnila se cesta k vydávání dluhopisových emisí i malým a středním společnostem. Dluhopisy představují velmi pružný nástroj financování rozvoje korporací. Zákon o dluhopisech určuje pouze minimální náležitosti emisních podmínek a náležitosti dluhopisů, v dalším je pak velmi dispozitivní, což umožňuje nastavit emisi dluhopisů na míru konkrétnímu emitentovi či konkrétního projektu. V emisních podmínkách lze např. nastavit délku splatnosti, výši úroku, četnost vyplácení výnosu, možnost předčasné splatnosti dluhopisů jak ze strany emitenta, tak ze strany upisovatele a mnoho dalších parametrů.

Nezajištěné dluhopisy

Z hlediska druhů korporátních dluhopisů můžeme rozlišovat nezajištěné dluhopisy, zajištěné dluhopisy či konvertibilní dluhopisy. Nejčastěji jsou emitované nezajištěné dluhopisy, jejich splacení je pak vždy spojeno s kreditním rizikem emitenta. Vydání takových dluhopisů je pak relativně rychlé. Po odsouhlasení parametrů dluhopisů statutárním orgánem či valnou hromadou emitenta je zdatných právní poradce schopen vypracovat emisní podmínky, smlouvu o úpisu dluhopisů, vzorový listinný dluhopis, kalkulačku výpočtu úroků dluhopisu a seznam držitelů i do týdne od zadání.

Zajištěné dluhopisy

Zajištěný dluhopis má vždy výrazně složitější strukturu než dluhopis nezajištěný. Nejčastější formou zajištění splacení emise je zástava nemovitosti (či jiných aktiv) ve prospěch upisovatelů či ručení bonitního ručitele za splacení emise.

Pokud je emise dluhopisů zajištěna zástavním právem k nemovitosti, je pro takový případ nutné uzavřít smlouvu s agentem pro zajištění. Tímto je zpravidla důvěryhodný subjekt, např. finanční instituce, advokát, auditor či jiná regulovaná osoba. Zástava nemovitosti je pak provedena ve prospěch agenta pro zajištění, který v případě selhání emitenta zajistí zpeněžení zástavy a rozdělení výnosu mezi držitele dluhopisů.

V případě zajištění emise dluhopisů ručením třetí osoby podepisuje tato osoba ručitelské prohlášení, ve kterém se zavazuje ke splacení smise na místo emitenta v případě jeho selhání. Aby mělo ručitelské prohlášení smysl, měla by být bonita ručitele vyšší než bonita emitenta. Ručitelské prohlášení se pak zpravidla stává přílohou emisních podmínek a je kdykoliv k dispozici držitelům dluhopisů.

Konvertibilní dluhopisy

Konvertibilní dluhopisy představují další alternativní možnost podnikového financování, v České republice zatím ne moc rozšířenou. Již z názvu je patrné, že držitelé se mohou při splatnosti konvertibilních dluhopisů rozhodnout, zda si nechají vyplatit jistinu v penězích, nebo v alternativním plnění. Nejčastěji bývá dluh konvertován do akcií či podílů na korporacích. Dluh však může být konvertován do nových dluhopisů či do zvýhodněného pořízení naturálního plnění, např. konkrétních výrobků, které jsou předmětem produkce emitenta.

Existují i jiné druhy dluhopisů než bylo popsáno výše, např. dluhopisy, jejichž výnos je navázán na výsledek či výnos, diskontované dluhopisy, kde úrok přirůstá k diskontované jistině apod. Tyto dluhopisy jsou však využívány velmi okrajově, proto je v tomto článku blíže nerozebíráme.

Veřejná a neveřejná nabídka dluhopisů

Při emisích dluhopisů je nutné věnovat pozornost i způsobu nabízení. Z tohoto pohledu rozlišujeme dluhopisy, které mohou být veřejně nabízené, a to dle výjimky v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu, nebo proto, že mají schválený prospekt České národní banky. Vedle toho rozlišujeme emise neveřejné, které nejsou nikterak limitovány objemem emise, ale jsou omezeny počtem subjektů, kterým mohou být nabídnuty, a to na počet 149.

Závěr

Možnosti dluhopisového financování jsou pestré, a proto je vhodné problematiku konzultovat se zkušenými poradci. Problematika emisí dluhopisů není vždy právně jednoduchá. Vzhledem k tomu, že jejich prostřednictvím probíhá dluhové financování, je nutné dbát na bezchybnost emisních podmínek a související smluvní a případně zajišťovací dokumentace.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí