V naší právní praxi se často setkáváme s dotazem, zda lze vydat emisi listinných dluhopisů bez prospektu, a tuto veřejně nabízet investorům, např. na internetu. Otázku je vždy nutné posuzovat pro každou jednotlivou emisi samostatně, neboť každá emise dluhopisů je individuální a má svá specifika spočívající např. v délce splatnosti, objemu emise, ručení apod. U některých emisí však lze při vhodném nastavení činit veřejnou nabídku dluhopisů i bez prospektu. Takovou emisi je však nutné bezchybně připravit nejen co do jejího obsahu, ale i co do způsobu nabídky koncovým investorům. Při porušení pravidel veřejné nabídky hrozí emitentovi značné finanční sankce ze strany České národní banky (ČNB).

Odkazy na některá rozhodnutí sankční rozhodnutí naleznete zde:

Dohled ČNB nad veřejnou nabídkou cenných papírů

Veřejná nabídka investičních nástrojů je upravena v § 34 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Dohled nad dodržováním pravidel veřejné nabídky vykonává Česká národní banka (ČNB). Ta vydala v rámci svých odpovědí na kvalifikované dotazy výkladová stanoviska k plnění povinností v rámci veřejné nabídky. V této souvislosti si dovolujeme zejména upozornit na stanovisko ČNB k definici veřejné nabídky cenných papírů a stanovisko ČNB k pojmu veřejnost. Stanovisko k pojmu veřejnost je sice koncipováno pro oblast kolektivního investování, ale na základě analogie je lze použít i pro oblast veřejné nabídky cenných papírů.

Co je veřejná nabídka

Definice veřejné nabídky investičních cenných papírů je obsažená v ust. § 34 odst. 1 ZPKT a za veřejnou nabídku považuje každé sdělení, které umožňuje investorům učinit investiční rozhodnutí ve vztahu k nabízeným cenným papírům. Pro to, aby se jednalo o veřejnou nabídku, musí jít o sdělení:

 • určené širší veřejnosti,
 • obsahující dostatečné informace k nabízeným cenným papírům a podmínkám nabytí,
 • které se týká investičních cenných papírů, a
 • které umožňuje učinění investičního rozhodnutí, tj. adresáti mají možnost se rozhodnout, zda nabídku akceptují.

Aby bylo možné učinit rozhodnutí o koupi nebo upsání nabízeného cenného papíru, musí dle stanoviska ČNB nabídka obsahovat alespoň:

 • identifikaci cenného papíru,
 • uvedení emitenta a
 • cenu.

Dle ČNB lze totiž předpokládat, že již tento rozsah informací bude pro investora dostatečný pro učinění investičního rozhodnutí. Za identifikaci cenného papíru je možné považovat i jen obecné označení druhu cenného papíru (např. dluhopis). Znaky veřejné nabídky budou naplněny též v případě, pokud budou zmíněné min. údaje definovány nepřímo, nebo odkazem, např. na internetové stránky, telefon, kde jsou uvedeny nebo poskytnuty další informace.

Prospekt cenného papíru

Dle § 35 ZPKT může veřejně nabízet investiční cenné papíry jen osoba, která nejpozději na počátku veřejné nabídky uveřejní prospekt cenného papíru schválený ČNB. Prospekt se schvaluje ve správním řízení a ČNB v něm zejména kontroluje, zda jsou investorům poskytnuty všechny stanovené informace dle Nařízení Komise (ES) č. 809/2004, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsažené v prospektech. ČNB tedy nekontroluje pravdivost obsahu v prospektu uvedených informací, byť v praxi tomu tak zcela vždy není. ČNB neodpovídá za správnost a pravdivost uvedených informací.

Výjimky z povinnosti vyhotovit a uveřejnit prospekt

Povinnost uveřejnit prospekt neplatí pro nabídku cenných papírů

 1. určenou výhradně kvalifikovaným investorům, tedy např. obchodníkům s cennými papíry, bankám, pojišťovnám či penzijním fondům
 2. určenou omezenému okruhu osob, který v členském státě Evropské unie, kde je tato nabídka činěna, nedosahuje počtu 150, tedy tzv. private placement, neveřejné emise; nutno vykládat tak, že nesmí být osloveno více než 150 investorů, nikoliv, že může být osloveno takové množství investorů, než dojde k naplnění počtu upisovatelů ve výši 150;
 3. jestliže nejnižší možná investice pro jednoho investora je rovna nebo vyšší než částka odpovídající 100 000 EUR;
 4. jejichž jmenovitá hodnota nebo cena za 1 kus se rovná alespoň částce odpovídající 100 000 EUR.

Ustanovení ZPKT o veřejné nabídce a o prospektu se mimo jiné nevztahuje na cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR; tato částka se vypočítává za cenné papíry nabízené ve všech členských státech Evropské unie v průběhu 12 měsíců. Toto je pravděpodobně nejčastější aplikovaná výjimka v praxi.

Závěr

Veřejná nabídka cenných papírů je širší pojem, než se na první pohled může zdát. Již zveřejnění informace o druhu investičního nástroje, emitentovi a ceně je z pohledu ČNB považováno za veřejnou nabídku. Veřejná nabídka cenných papírů standardně podléhá povinnosti vyhotovit prospekt, nechat jej před započetím veřejné nabídky schválit ve správním řízení ČNB a zpřístupnit jej potenciálním investorům. Při splnění ZPKT stanovených podmínek lze vydat a veřejně nabízet emise investičních cenných papírů (např. dluhopisy) i bez prospektu. Nejčastěji využívanou výjimkou je, že objem protiplnění emise nepřekročí ekvivalent 1 mil. EUR. Přípravě emise a veřejné nabídce by měli emitenti věnovat patřičnou pozornost, jelikož při porušení pravidel veřejné nabídky cenných papírů hrozí značné peněžité sankce od ČNB.