Předmětem tohoto článku je stručný popis legální formy optimalizace výplaty dividend a podílů na zisku u právnických osob prostřednictvím holdingové struktury, tedy v rámci vztahu mezi mateřskou a dceřinou společností. Článek dále popisuje vytvoření optimalizačních holdingových struktur mezi vlastníky, fyzickými osobami a jejich kapitálovými společnostmi.

Srážková daň z dividend

Ve smyslu ust. § 3 odst. 1 písm. c) zákona o dani z příjmu (dále jen „ZDP“) jsou příjmy z dividend zdaňovány jako příjmy z kapitálového majetku a jsou tedy zdaňovány srážkovou daní ve výši 15% dle § 36 ZDP. Daň je pak ve smyslu ust. § 38d odst. 2 ZDP srážena plátcem při výplatě dividend. Stejná pravidla platí i pro zdanění podílu na zisku u společnosti s ručením omezeným.

Dividenda mezi dceřinou a mateřskou společností

Pro účely zdanění dividend je podstatné, zda jsou dividendy vypláceny ve vztahu mateřská a dceřiná společnost, či mimo něj. Pro účely daňového zvýhodnění resp. úplného osvobození dividendového příjmu od daní se musí jednat o vztah mateřské a dceřiné společnosti ve smyslu § 19 odst. 3 písm. b) ZDZ. Mateřská společnost tedy musí mít podíl nejméně 10% na základním kapitálu dceřiné společnosti po dobu nejméně 12 měsíců. Tuto výhodu lze uplatnit i dříve než po 12 měsících držby 10 % podílu za předpokladu, že tato podmínka bude splněna následně. Pokud se nebude jednat o vztah mateřské a dceřiné společnosti ve smyslu ZDP bude dividendový příjem zdaněn srážkovou daní 15% stejně jako je tomu u fyzických osob.

Obdobně je od příjmu osvobozen i převod podílu mateřské společnosti ve společnosti dceřiné. Pokud tedy mateřská společnost dostane před uplynutím 12 měsíců návrh na odkup společnosti, je vhodné převést pouze 90 % podíl s tím, že podíl ve výši 10 % bude převeden až po uplynutí. Za splnění tohoto předpokladu bude převod osvobozen od daně.

Prodejem obchodního podílu však lze řešit i jiné transakce, a to např. prodej nemovitosti. V tomto případě se z daňového hlediska vyplatí převést podíl za předpokladu splnění držby podílu po dobu alespoň 12 měsíců, aniž by došlo ke změně v katastru nemovitostí a vzniku povinnosti hradit daň z nabytí nemovitosti.

Holdingová struktura a daňové plánování

V rámci finančního plánování lze cíleně vytvořit českou či zahraniční holdingovou strukturu za účelem optimalizace zdanění dividend či podílů na zisku. Předpokladem pro nulové zdanění při vytváření holdingové struktury je skutečnost, že držitelem akcií nebo podílů na s.r.o. je fyzická osoba, a že podíl drží déle než 5 let, tedy drží jej po daňovém testu. V takovém případě je pak možné vytvořit při plánování výplaty zisku specifickou holdingovou strukturu. Holdingová struktura samozřejmě nemůže sloužit pouze k plánování výplaty zisku z kapitálových právnických osob, primárně slouží k optimálnímu nastavení vlastnické struktury a při přenesení mateřské společnosti mimo území ČR i k bezpečnější držbě aktiv vlastníky.

Závěr

Výše uvedený popis je pouze základním nástinem možností využití holdingových struktur. Před jejich vytvořením je nutné zvážit mnoho okolností, zejména vzít v potaz, že se jedná o transakce mezi propojenými osobami a zohlednit tak správné nastavení transferových cen majetkových podílů. Pro bezchybné vytvoření zamýšlených struktur je vhodné využít kvalifikovaných právních poradců.