Výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF (alternativní fondy)

Mgr. Ondřej Bartošík
Finanční služby a regulace

Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se řídí vyhláškou č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu ČNB.

Subjekty dle § 15 budou za rok 2022 povinny podat následující výkazy:

  • ROFOS 36 - Hlášení podlimitního správce alternativního fondu
  • ROFOS 37 - Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce

Svojí strukturou jsou výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37 relativně složité. Povinný subjekt (správce majetku) je povinen ve výkazech podat informace o nejpoužívanějších trzích, hodnotě aktiv, investiční strategii, skladbě portfolia fondu apod.

Výkazy se podávají jednou ročně, vždy zpětně za uplynulý rok. Lhůta pro podání výkazů za rok 2022 končí dne 31. ledna 2023. Výkazy se podávají přes informační systém SDAT České národní banky. Pro přístup do systému SDAT je nutné mít zaručený podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Naše advokátní kancelář má kvalifikovaný přístup do systému SDAT ČNB. Našim klientům pomáháme sestavit potřebné reportingy a na základě plné moci je podáváme na ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Ondřej Bartošík

Mgr. Ondřej Bartošík

Po absolutoriu na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně strávil významnou část své kariéry v oblasti práva informačních a komunikačních technologií (ICT) u jednoho z mobilních operátorů v ČR. 

Jeho specializací je IT právo, korporátní právo, dluhopisové financování a kolektivní správa finančních prostředků. Řídí pražskou pobočku kanceláře a ve své pozici má na starosti též business development. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí