Wealth management nový fenomén v České republice

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Wealth management, nebo též profesionální správa majetku bohatých osob, je relativně novým jevem na českém finančním trhu. Doposud je spíše doménou bank, rozsah jejich služeb je však omezený zpravidla na produkty a investice ze skupiny. Proto nyní vznikají nové poradenské firmy, které se snaží nabídnout klientům komplexní službu spojenou s prvkem nezávislosti a nízkých nákladů.

Součástí služby wealth management, tedy komplexní správy majetku, je zpravidla:

a) obstarání investování volných finančních prostředků do investičních nástrojů a depozitních produktů (investment management)

b) obstarání nákupu a správy nemovitostí (facility management)

c) obstarání alternativních investic (start ups, hedgové fondy, umění, sbírky, jiné hodnoty)

d) služby osobní povahy (family office)

e) velmi podrobný reporting o rozsahu a vývoji hodnoty spravovaného majetku klienta, včetně doporučení ohledně dalších kroků.

Pouze služba obstarání investování do investičních nástrojů [ad a) výše] je regulovaná služba, ke které je třeba jedna z níže uvedených variant oprávnění:

a) registrace investičního zprostředkovatele k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství. Registrace investičního zprostředkovatele je dostačující pouze tehdy, pokud zprostředkovatel vystačí při poskytování investičních služeb s investičními cennými papíry (zejména akcie a dluhopisy) a cennými papíry kolektivního investování (zejména investiční fondy, ETF). Od ledna 2018 však dojde k omezení služeb investičních zprostředkovatelů v tom, že nebudou moci přijímat a předávat pokyny klientů k akciím a nebudou moci předávat pokyny klientů zahraničním poskytovatelům investičních služeb.

b) licence obchodníka s cennými papíry k poskytování investičních služeb přijímání a předávání pokynů, investiční poradenství a případně dalších investičních služeb. Zpravidla postačuje licence, kdy obchodník není oprávněn vést zákaznický majetek (tedy bez back office). Rozsah investičních nástrojů, ke kterým může obchodník poskytovat své služby je zákonem neomezený. Na rozdíl od investičního zprostředkovatele může obchodník poskytovat služby nejen ve vztahu ke všem investičním cenným papírům (včetně akcií) a cenným papírům kolektivního investování, ale svou nabídku může rozšířit i o některé další investiční nástroje, včetně derivátů. Pokyny může obchodník předávat regulovaným subjektům neomezeně, tedy nejen poskytovatelům služeb v EU (do konce roku 2017 i IZ), ale např. i poskytovatelům do USA či jiných zemí.

Ostatní služby [ad b) až e) výše] jsou služby neregulované, ke kterým stačí volná živnost. Pokud chce však tyto služby poskytovat obchodník s cennými papíry, musí si je velmi jednoduše registrovat u České národní banky (ČNB) jako další podnikatelskou činnost dle § 6a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT).

Pokud má být wealth managemet, či správa investičních nástrojů komplexní, nelze dle našeho názoru vystačit s nabídkou investičních fondů a dluhopisů. Součástí velkých a dlouhodobých portfolií klientů jsou dnes i akcie, ale zejména moderní investiční nástroje s (ochrannou) derivátovou složkou, jako jsou některé investiční certifikáty či ETF. Mnoho klientů také požaduje měnové zajištění svých portfolií, a aby je správce mohl poskytnout, musí mít možnost zprostředkovat obchod např. s měnovými forwardy či swapy.

Služby spojené s wealth managementem mají v Česku velký potenciál a doposud byly výsadou bankovních domů. Jejich nabídka je však zpravidla omezená a málokdy se o ní dá hovořit jako o nízkonákladové. Nové investiční platformy spojené s robotickým poradenstvím založeným na mnoha informacích a preferencích klientů získaných z podrobných dotazníků, umožní nezávislým správcům sestavovat velmi sofistikovaná a diverzifikovaná portfolia s nízkými správními náklady.

Žadatelé o licenci obchodníka s cennými papíry musí počítat s tím, že příprava žádosti a všech podkladů zabere cca 2 měsíce a samotné řízení před ČNB dalších cca 6 měsíců. Získání licence obchodníka s cennými papíry je složitější a delší proces než registrace investičního zprostředkovatele, rozsah možné nabídky investičních nástrojů je však mnohem širší a reputace subjektu s licencí OCP vyšší. Zpracování žádosti a podkladů pro licenci obchodníka s cennými papíry doporučujeme svěřit právním poradcům s prokazatelnými zkušenostmi z licenčních řízení u ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí