Blíží se velká novela zákona o dluhopisech s dopadem na podlimitní nabídky dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Do druhého čtení vstoupil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu (sněmovní tisk 993). Jedním z mnoha zákonů v oblasti kapitálového trhu, který je touto novelou dotčen, je i zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech.

Novela zákona o dluhopisech reaguje na velké množství podlimitních veřejných nabídek dluhopisů a častý informační deficit o emitentech u takovýchto emisí.

Zákon nově přímo definuje podlimitní veřejné nabídky dluhopisů. Stejně jako doposud se bude jednat o veřejné nabídky s celkovým objemem protiplnění nabízených dluhopisů nižším než 1 mil EUR.

Emisní podmínky podlimitních nabídek dluhopisů budou muset nově obsahovat kromě stávajících zákonných informací i údaje zcela nové. Jedná se o:

a) sídlo emitenta,

b) měsíc a rok zahájení činnosti emitenta,

c) popis hlavních činností, které emitent vykonává,

d) výši minimální investice,

e) předpokládaný objem emise,

f) popis účelu emise,

g) plánovaný poměr cizích zdrojů k vlastnímu kapitálu,

h) informaci o tom, že k emisi dluhopisů nebyl schválen prospekt Českou národní bankou nebo orgánem dohledu jiného členského státu Evropské unie,

i) výroční zprávy a účetní závěrky emitenta za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem emitenta,

j) v případě emitenta, který je součástí konsolidačního celku, rovněž výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem účetní jednotky povinné sestavit konsolidovanou účetní závěrku,

k) v případě existence právnické osoby, která je ručitelem za dluhy emitenta z dluhopisů, rovněž výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 2 účetní období nebo období počínající vznikem ručitele,

l) jméno, sídlo a identifikační číslo osob, které dluhopisy nabízí,

m) informaci o tom, čím je splacení dlužné částky zajištěno, nebo informaci, že splacení dlužné částky není nijak zajištěno,

n) informaci o všech fyzických osobách ve vrcholném vedení, které zajišťují každodenní řízení výkonu činností emitenta, uvedením jejich jména, titulů, jejich pracovní pozice v emitentovi, názvu právnické osoby, kde získaly nejdůležitější pracovní zkušenost, a počtu let jejich relevantní praxe a

o) v případě emitenta, který je součástí konsolidačního celku, informaci v grafické podobě o struktuře konsolidačního celku, včetně údajů identifikujících skutečného majitele konsolidující účetní jednotky podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.

 

Emitenti podlimitních emisí dluhopisů budou muset nově povinně zveřejňovat na svých webových stránkách emisní podmínky dluhopisů a případné další dokumenty, na které budou emisní podmínky odkazovat formou hypertextových odkazů.

Osoby nabízející podlimitní emise dluhopisů budou taktéž povinny na svých internetových stránkách nejpozději k datu zahájení nabízení uveřejnit emisní podmínky v nezměněné podobě alespoň po dobu nabízení a 12 měsíců od skončení nabízení.

V případě, že emitent podlimitní emise dluhopisů neuvede ve svých emisních podmínkách veškeré zákonem nově vyžadované informace a emisní podmínky nezveřejní, může být sankcionován pokutou až do výše 1 mil. Kč. Přestupky projednává a sankce uděluje Česká národní banka (ČNB).

Účinnost novely zákona o dluhopisech je plánována od 1. 1. 2022.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí