S ohledem na zcela nový zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ), který nabude účinnosti 1. prosince 2016, dochází v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů k řadě změn.  Jedna z těch zásadních se týká také změny dohledového orgánu, který bude vykonávat kontrolu nad osobami oprávněnými poskytovat či zprostředkovávat spotřebitelský úvěr.

Jaké tedy bude rozdělení kompetencí České obchodní inspekce (ČOI) a České národní banky (ČNB) po účinnosti nového zákona od 1. prosince 2016?  Nad poskytovateli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru oprávněnými k výkonu své činnosti na základě živnostenského oprávnění, které získali přede dnem nabytí účinnosti ZSÚ, vykonává kontrolu ČOI jako doposud.  To však pouze do doby, než ČNB rozhodne o udělení oprávnění k činnosti žadatelů o povolení podle ZSÚ, nejdéle však po dobu 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSÚ. Nejpozději od 1. června 2018 tato dvojkolejnost zmizí a jediným orgánem dohledu nad dodržováním povinností poskytovatelů, zprostředkovatelů ale také osob pořádajících odborné zkoušky zaměřené na prokázání odborných znalostí a dovedností podle ZSÚ bude ČNB.

Nad stávajícími poskytovateli a zprostředkovateli spotřebitelského úvěru tak bude i nadále vykonávat dohled ČOI a i nadále u nich bude provádět kontrolu dodržování právních povinností až do doby, než ČNB rozhodne o jejich žádosti o povolení k poskytování či zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Subjekty, které do konce února 2018 nepodají žádost o povolení k poskytování či zprostředkování spotřebitelského úvěru, budou muset svou činnost ukončit.

Toliko nad nově licencovanými a registrovanými subjekty dle ZSÚ bude vykonávat dohled ČNB. Tímto legislativním řešením dal zákonodárce časový prostor ČNB k internímu nastavení svých dohledových povinností. ČNB ve správních řízeních bude rozhodovat o tom, kdo obdrží povolení k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a nepřímo tak bude i rozhodovat o tom, nad kým bude následně vykonávat dohled. Tímto postupem dojde ke značnému zmenšení počtu licencovaných či registrovaných subjektů, jelikož licenci obdrží pouze subjekty, které v celém rozsahu vyhoví požadavkům ZSÚ a prováděcích předpisům. ČNB tak nebude od počátku zahlcena povinností dohlížet na tisíci subjekty, ale „pouze“ nad desítkami až stovkami subjektů, které úspěšně projdou licenčním řízením.