Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru jsou povinni dle nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru sestavovat a předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Výkaz činnosti se sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku, tj. vždy k 31. prosinci uplynulého roku, a je nutné jej České národní bance předložit ve lhůtě do 31. března každého roku.  Vzhledem ke skutečnosti, že do konce roku 2016 nikdo nezíská licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, budou se první reportingy vyhotovovat za rok 2017 a jejich odeslání ČNB bude muset proběhnout do 31. 3. 2018.

Výkaz činnosti zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů.

Výkaz činnosti se zasílá na elektronickém formuláři prostřednictvím návodné internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností. Pro vstup do aplikace je nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů povinen oznámit České národní bance seznam kontaktních osob, tedy osob oprávněných odesílání informačních povinností zajišťovat. Zasílané informační povinnosti musí být elektronicky podepsány, oprávněná osoba musí získat kvalifikovaný certifikát od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.

Pokud nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů po předložení výkazu České národní bance zjistí, že výkaz obsahuje chybu nebo byla provedena změna v údajích výkazu činnosti, předloží bez zbytečného odkladu výkaz činnosti s upravenými údaji stejným způsobem jako původní výkaz, společně s informací o obsahu a důvodu opravy.