Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Informační povinnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vůči ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru jsou povinni dle nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru sestavovat a předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Výkaz činnosti se sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku, tj. vždy k 31. prosinci uplynulého roku, a je nutné jej České národní bance předložit ve lhůtě do 31. března každého roku. Vzhledem ke skutečnosti, že do konce roku 2016 nikdo nezíská licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, budou se první reportingy vyhotovovat za rok 2017 a jejich odeslání ČNB bude muset proběhnout do 31. 3. 2018.

Výkaz činnosti zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů.

Výkaz činnosti se zasílá na elektronickém formuláři prostřednictvím návodné internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností. Pro vstup do aplikace je nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů povinen oznámit České národní bance seznam kontaktních osob, tedy osob oprávněných odesílání informačních povinností zajišťovat. Zasílané informační povinnosti musí být elektronicky podepsány, oprávněná osoba musí získat kvalifikovaný certifikát od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.

Pokud nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů po předložení výkazu České národní bance zjistí, že výkaz obsahuje chybu nebo byla provedena změna v údajích výkazu činnosti, předloží bez zbytečného odkladu výkaz činnosti s upravenými údaji stejným způsobem jako původní výkaz, společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí