Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Informační povinnost nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů vůči ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelského úvěru jsou povinni dle nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru sestavovat a předkládat České národní bance roční výkaz činnosti. Výkaz činnosti se sestavuje k poslednímu dni kalendářního roku, tj. vždy k 31. prosinci uplynulého roku, a je nutné jej České národní bance předložit ve lhůtě do 31. března každého roku. Vzhledem ke skutečnosti, že do konce roku 2016 nikdo nezíská licenci nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, budou se první reportingy vyhotovovat za rok 2017 a jejich odeslání ČNB bude muset proběhnout do 31. 3. 2018.

Výkaz činnosti zahrnuje rozvahu, výkaz zisků a ztrát, objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých za uplynulý rok a objem pohledávek po splatnosti delších než 3 měsíce vyplývajících z poskytnutých spotřebitelských úvěrů.

Výkaz činnosti se zasílá na elektronickém formuláři prostřednictvím návodné internetové aplikace České národní banky pro sběr informačních povinností. Pro vstup do aplikace je nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů povinen oznámit České národní bance seznam kontaktních osob, tedy osob oprávněných odesílání informačních povinností zajišťovat. Zasílané informační povinnosti musí být elektronicky podepsány, oprávněná osoba musí získat kvalifikovaný certifikát od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb.

Pokud nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů po předložení výkazu České národní bance zjistí, že výkaz obsahuje chybu nebo byla provedena změna v údajích výkazu činnosti, předloží bez zbytečného odkladu výkaz činnosti s upravenými údaji stejným způsobem jako původní výkaz, společně s informací o obsahu a důvodu opravy.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí