Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dopad FATCA na české finanční instituce

Co je to FATCA

Foreign Account Tax Compliance Act zkráceně „FATCA“ je americký zákon, který přijaly spojené státy v rámci snahy o vyšší efektivitu při správě daní, jedná se o jedno z opatření, přijatých úřady USA v návaznosti na celosvětovou hospodářskou krizi.

FATCA nabyla účinnosti 1. července 2014.

Hlavním účelem FATCA je zabránit daňovým únikům občanů USA, a to jak rezidentům, tak nerezidentům, prostřednictvím informací o zahraničních finančních účtech občanů USA získaných od finančních institucí po celém světě.

Proč finanční instituce spolupracují

Vzhledem k tomu, že americká finanční správa („IRS“) nemá přímý nástroj, kterým by mohla donutit neamerické finanční instituce poskytovat informace o amerických občanech, zavedla pravidlo, dle kterého každý finanční tok ze zdrojů na území USA směrem do finanční instituce, která nebude dodržovat pravidla FATCA, tedy nebude „FATCA Compliant“, bude podroben srážkové dani ve výši 30 %, přičemž spolupráce při zadržování této 30% daně odesílající finanční institucí, je právě jednou s podmínek udržení statusu FATCA Compliant.

Nebude-li finanční instituce FATCA Compliant, pak z každé platby kterou obdrží, může být odesílající finanční institucí sraženo 30%, jinak odesílající finanční instituce může sama ztratit status FATCA Compliant.

Na jaké finanční instituce FATCA v ČR dopadá

Finanční institucí ve smyslu FATCA a dohody uzavřené mezi ČR a USA jsou schovatelská instituce, depozitní instituce, investiční entita a specifikovaná pojišťovna.

Depozitní institucí se rozumí entita přijímající vklady v rámci běžných bankovních služeb nebo podobného podnikání. Ač se tímto termínem rozumí zejména banky a spořitelní úvěrní družstva, máme za to, že pod tuto kategorii spadají i platební instituce, které vedou klientům platební účty ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Investiční entitou bude typicky obchodník s cennými papíry, investiční společnost, investiční fond, popřípadě banka, poskytující investiční služby, správu portfolia či jiné finanční služby.

Schovatelskou institucí je entita, jejíž podstatnou část podnikání představuje držení finančního majetku na účet jiného a specifikovanou pojišťovnou je pojišťovna, která otevírá finanční účet, nebo je povinna provádět platby týkající se pojistné smlouvy s kapitálovou hodnotou nebo smlouvy o pojištění důchodu.

Základní povinnosti FATCA Compliant instituce

Prvotní povinností finanční instituce je od IRS získat identifikační číslo GIIN.

Finanční instituce následně musí zejména prověřovat, zda vede oznamované účty či účty finančních institucí bez statusu FATCA Compliant a zjišťovat o těchto účtech zákonem dané informace, a uchovávat s nimi související doklady po dobu 10 let.

Hlavní povinností finanční instituce je poskytnout zjištěné informace prostřednictvím správce daně IRS.

V případě provádění platby ze zdrojů na území USA finanční instituci, která nemá status FATCA Compliant, je finanční instituce povinna poskytnout tomu od koho platbu primárně obdržela údaje nutné pro sražení daně, respektive je povinna sama daň srazit a odvést USA, pokud se k srážení zavázala.

Soulad se zákony ČR

Vzhledem k tomu, že IRS na základě FATCA vyžaduje poskytování informací, jež jsou v mnoha zemích včetně ČR, chráněnými osobními údaji, nebylo možné tyto informace poskytovat bez patřičné úpravy platných českých předpisů.

Česká republika uzavřela v srpnu 2014 s USA mezinárodní dohodu o vzájemné spolupráci při správě daní, která se stala součástí právního pořádku ČR, a kterou do něj byla FATCA promítnuta, v návaznosti na to, byl přijat zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací.

Vyjma sankce spočívající v 30% srážkové dani vyplývající přímo z FATCA, zavedl český zákonodárce dále za neplnění povinností správci možnost udělit finanční instituci pokutu.

Co když finanční instituce nevede americké účty

Přestože finanční instituce, nevede žádné oznamované účty, musí získat GIIN u IRS a následně podávat nulová hlášení, jinak na ni mohou jiné finanční instituce pohlížet, jako na nespolupracující instituci, která nemá status FATCA Compliant.

Naše služby

Advokátní kancelář Schejbal pro klienty zajišťuje

  • vyřízení registrace u IRS,
  • nastavení pravidel pro prověřování a zjišťování existence oznamovaných účtů,
  • určení zda finanční instituce spadá pod některou z výjimek z reportační povinnosti
  • a spolupráci při nastavení systému reportingu.

Celkové nastavení pravidel pro získání a udržení statusu FATCA Compliant.

Základní právní prameny

  • FATCA – dostupná zde
  • Dohoda mezi USA a Českou republikou, dostupná zde
  • Zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, dostupný zde

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí