Evidence investičních nástrojů: Kolik stupňů je potřeba?

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Dle českého právního řádu se v současnosti setkáváme s dvoustupňovou evidencí investičních nástrojů. Nadřazenou je centrální evidence zaknihovaných cenných papírů nebo samostatná evidence investičních nástrojů. Na tyto navazují evidence „navazující“, bližší popis uvádíme níže v tomto článku. Přitom se rozlišuje mezi následujícími druhy majetkových účtů, na kterém investiční nástroje v evidencích mohou být vedeny:

 • účet vlastníků (§ 527 OZ), na kterém je vedena evidence zaknihovaných cenných papírů toho, pro něhož byl účet zřízen;
 • účet zákazníků (§ 528 OZ), na kterém je vedena evidence zaknihovaných cenných papírů osob, které zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen. Ten, pro koho byl účet zákazníků zřízen, není vlastníkem zaknihovaných cenných papírů evidovaných na tomto účtu, typicky tedy finanční instituce.

Centrální evidence zaknihovaných cenných papírů

Centrální evidencí zaknihovaných cenných papírů je evidence zaknihovaných cenných papírů, kterou vede podle českého práva centrální depozitář nebo zahraniční centrální depozitář. Tuzemské zaknihované cenné papíry jsou (mimo např. evidenci ČNB, které zákon rovněž povoluje vést centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů) vedeny zpravidla u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“).   

Evidenci navazující na centrální evidenci může vést:

 • obchodník s cennými papíry (dále jen „OCP“) s povolením k investiční službě úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 • osoba, která je oprávněna dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem (typicky tedy přímo administrátor, případě jím pověřená osoba),
 • banka, která má v bankovní licenci uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb.
 • zahraniční osoba s obdobným povolením jako výše uváděné osoby,
 • ČNB.

Samostatná evidence investičních nástrojů

V samostatné evidenci investičních nástrojů mohou být v souladu s § 93 zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“) evidovány:

 • zaknihované cenné papíry kolektivního investování,
 • listinné investiční nástroje v úschově nebo imobilizované cenné papíry,
 • zahraniční investiční nástroje, které má ve své moci OCP za účelem poskytnutí investiční služby,
 • investiční nástroje, které nejsou uvedeny výše a jejichž povaha to umožňuje.

Samostatnou evidenci může na rozdíl od centrální evidence vést mnohem širší spektrum osob, a sice:

 • OCP, který má v povolení ke své činnosti uvedenou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,
 • ten, kdo je oprávněn podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy vykonávat úschovu cenných papírů nebo vedení evidence zaknihovaných cenných papírů investičního fondu, jde-li o evidenci podílových listů nebo zakladatelských nebo investičních akcií vydávaných investičním fondem,
 • provozovatel vypořádacího systému, pokud jde o investiční nástroje způsobilé k vedení v samostatné evidenci, s výjimkou zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování, u kterých je oprávněn vypořádávat pohledávky a dluhy z obchodů s nimi,
 • zahraniční osoba, jejíž činnost odpovídá činnosti některé z osob uvedených výše a která je oprávněna poskytovat investiční služby v České republice.

Evidenci navazující na samostatnou evidenci mohou vést tytéž osoby, které podle zákona mohou vést samostatnou evidenci, a dále centrální depozitář či jeho zahraniční obdoba.

Zažitou praxí na kapitálovém trhu v České republice bývá mj. situace, kdy je majetek klientů finanční instituce (typicky obchodníka s cennými papíry) veden na účtu vlastníka otevřený danou finanční institucí a vedený na druhém stupni v navazující evidenci. V loňském roce však Česká národní banka ve svém Obecném sdělení v souvislosti s ukládáním investičních nástrojů v majetku zákazníků v evidencích třetích osob uvedla, že uložení cenných papírů zákazníků na účtu vlastníka ve smyslu § 527 OZ vedeném na jméno obchodníka s cennými papíry v centrální, samostatné nebo navazující evidenci nepovažuje za přijatelný postup pro ochranu majetku zákazníků. Tento názor je však dle nás nejen v rozporu s letitou praxí na českém kapitálovém trhu, ale nemá ani dostatečnou oporu v právních předpisech.

Odborná veřejnost opětovně debatuje ohledně zavedení a nastavení vícestupňové evidence zaknihovaných cenných papírů. V takovém případě by účet vlastníků nemusel ukončovat systém evidence na druhém stupni (v navazujících evidencích). Vývoj diskuze mezi regulátorem a obornou veřejností sledujeme a aktivně se jej účastníme. Uvidíme, kam se diskuze vyvine. 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí