Velké změny v AML zákoně

Mgr. Filip Urban
Finanční služby a regulace

1. května 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon). V souvislosti
s touto novelou byla upravena vyhláška 67/2018 Sb. o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu (AML vyhláška).

Nejdůležitější změny

1. Více povinných osob

Od 1. 5. 2024 se AML zákon vztahuje též na insolvenční nebo restrukturalizační správce a obchodníky s drahými kovy. Taktéž byla změněna výjimka pro provozovatele hazardních her, kdy AML zákon se nevztahuje na provozovatele loterie nebo binga, které nejsou provozovány dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, nebo provozovatele tomboly.

2. Zavedení definice země původu do AML zákona

Doposud byla definice tzv. země původu známá pouze z AML vyhlášky. Nyní byla přesunuta do AML zákona a došlo též k jejímu zúžení, kdy již není rozlišováno mezi povinnými osobami, které jsou či nejsou povinnou osobou dle AML zákona. Zemí původu se rozumí:

 1. u fyzické osoby každý stát:
  1. jehož je státním příslušníkem,
  2. v němž je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, nebo
  3. v němž má bydliště déle než 1 rok,
 2. podnikající fyzické osoby každý stát, který je její zemí původu podle písmene a) nebo ve kterém má sídlo,
 3. právnické osoby stát, ve kterém má sídlo, a každý stát, ve kterém má pobočku nebo provozovnu,
 4. svěřenského fondu stát, podle jehož práva je založen, a každý stát, který je zemí původu jeho svěřenského správce podle písmen a) až c).
3. Změna rozsahu identifikačních údajů

Novela přidala mezi identifikační údaje též informace o průkazu totožnosti, takže nebudou stačit jen identifikační údaje. Nově je třeba uvádět státní občanství a číslo a druh průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti.

4. Povinnost neprovedení kontroly

Novela zavádí povinnost neprovedení kontroly v případech, kdy:

 1. by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, nebo
 2. jí Finanční analytický úřad („FAU) dá pokyn k neprovedení kontroly nebo její dílčí části z důvodu, že by její provedení mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého
  obchodu nebo probíhající trestní řízení.

V případě postupu dle písm. a. je třeba neprodleně nahlásit podezřelý obchod FAU.

5. Změna zasílání systému vnitřních zásad

Osoby, které mají povinnost oznamovat přijetí změn systému vnitřních zásad FAU nebo ČNB, musí od 1. 5. 2024 v zasílaném dokumentu vyznačit provedené změny. Nově osoby spravující majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu (tzv. správci dle § 15 ZISIF) a osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem jsou povinny zaslat FAÚ systém vnitřních zásad do 60 dnů od doby kdy se stanou povinnou osobou dle AML zákona a do 30 dnů od změny systému vnitřních zásad.

6. Platba virtuálním aktivem se považuje za platbu v hotovosti pro účely plnění povinností dle AML zákona.

 

Změna AML vyhlášky

Vyhláška byla uzpůsobena novému znění AML zákona a byla doplněna o následující:

1. Povinnost zavést pozici kontrolora

Instituce jsou povinny zavést pozici kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ledaže to není přiměřené rozsahu a povaze jejího podnikání. Tento kontrolor nově vypracovává roční hodnotící zprávu, nebo má alespoň povinnost se vyjádřit k její správnosti a úplnosti.

2. Změna v definici vysoce rizikových zemí

Ve vyhlášce byla upravena definice vysoce rizikových zemí, aby korespondovala se současným názvoslovím Finančního akčního výboru (FATF) a také možnosti, že vysoce rizikovou zemí může být i jiný stát než uvedením na seznamu EU a FATF.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí