Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Formy poskytování platebních služeb v České republice

JUDr. Lumír Schejbal

Zákon č. 284/2009 Sb., o platebních službách upravuje poskytování platebních služeb v České republice a stanovuje podmínky pro výkon platebních služeb. Platební služby lze v České republice poskytovat v režimu:

 • platební instituce
 • poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
 • obchodní zástupce.

Platební instituce

Platební instituce (PI) musí získat od České národní banky povolení k poskytování platebních služeb. Získání licence není jednoduché a žadatel musí splnit podmínky stanovené zákonem o platebním styku:

 • Minimální počáteční kapitál 125.000 EUR
 • Transparentní původ počátečního kapitálu
 • Bezúhonné a kvalifikované vedoucí osoby
 • Odpovídající úroveň organizačního uspořádání a organizace vnitřního provozu, která je popsána ve vnitřních předpisech společnosti
 • Vnitřní kontrolní systém, jehož součástí je výkon compliance a interního auditu
 • Plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty
 • Dostatek kapitálu k pokrytí zákonných kapitálových požadavků, v návaznosti na druh a objem poskytovaných platebních služeb

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu

Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu (PPSMR), což je jednodušší forma platební instituce, musí být registrován u ČNB a musí v rámci registračního řízení splnit následující podmínky:

 • Bezúhonnost a dostatečná kvalifikace vedoucích osob
 • Odpovídající úroveň organizačního uspořádání a organizace vnitřního provozu, která je popsána ve vnitřních předpisech společnosti
 • Plán obchodní činnosti podložený reálnými ekonomickými propočty
 • Měsíční průměr částek provedených platebních transakcí v České republice, včetně platebních transakcí provedených prostřednictvím vlastních obchodních zástupců, za posledních 12 měsíců nepřesahuje částku odpovídající 3 mil. EUR.

Obchodní zástupce

Obchodní zástupce je zákonem o platebním styku definován jako ten, kdo na základě smlouvy s poskytovatelem (PI či PPSMR) jedná při uzavírání smlouvy o platebních službách nebo při poskytování platebních služeb jménem poskytovatele. Poskytovatel platebních služeb může poskytovat platební služby prostřednictvím obchodního zástupce:

 • Jestliže jeho řídící a kontrolní systém je vhodný z hlediska z hlediska dodržování pravidel opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT)
 • Vedoucí osoby obchodního zástupce jsou důvěryhodné a odborně způsobilé a mají dostatečnou zkušenost z hlediska řádného a obezřetného poskytování platebních služeb
 • Poskytovatel platebních služeb musí svůj záměr poskytovat platební služby prostřednictví obchodního zástupce oznámit ČNB, a to stanoveným postupem a prostřednictvím určených formulářů.
 • Při poskytování platebních služeb zahraniční platebních institucí v České republice musí být tento záměr oznámen ČNB postupem dle předchozího bodu
 • Poskytovatel platebních služeb mající záměr využívat obchodních zástupců musí mít stanovena pravidla a postupy pro kontrolu činnosti těchto osob.

Výhodou obchodního zastoupení je skutečnost, že obchodní zástupce může poskytovat své služby bezprostředně po oznámení svého záměru ČNB. To je významný rozdíl oproti poskytování platebních služeb na základě povolení platební instituce, kdy příprava a vyřízení povolení tvá zpravidla 6 až 8 měsíců, nebo oproti registraci PPSMR, kdy příprava a registrace poskytovatele u ČNB trvá 2 až 3 měsíce.

Obchodní zástupce je samostatným subjektem, který podniká na vlastní odpovědnost. Objemy platebních služeb poskytnutých obchodními zástupci klientům se přičítají do objemu platebních služeb poskytnutých platební institucí.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí