Firemní právo

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak na spotřebitelské loterie, soutěže, ankety a jiné akce o ceny

JUDr. Lumír Schejbal

Provozování loterií a jiných podobných her je regulováno zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“). Takzvané „spotřebitelské loterie“, jejichž provozování je zákonem zakázáno, charakterizuje, jako specifickou kategorii loterií, ustanovení § 1 odst. 5 zákona o loteriích níže uvedenými znaky.

Spotřebitelská loterie:

  • má podobu soutěže, ankety, případně jiné akce o ceny,
  • výběr výherce spočívá v jeho náhodném výběru, například prostřednictvím slosování,
  • podmínkou účasti v loterii je přitom:
  • zakoupení určitého zboží, služby nebo jiného produktu a doložení tohoto nákupu provozovateli nebo uzavření smluvního vztahu s poskytovatelem tohoto zboží, služby nebo jiného produktu,
  • nebo účast na propagační či reklamní akci poskytovatele anebo provozovatele, a to i nepřímo prostřednictvím jiné (další) osoby, a
  • výhrou mohou být:
  • peněžní ceny, vkladní knížky, cenné papíry, pojištění apod. a nemovitosti, nebo
  • nepeněžité plnění, služby nebo ceny ve zboží a produktech apod., jestliže souhrn všech nepeněžitých výher za všechny provozovatelem provozované hry v peněžním vyjádření přesáhne za jeden kalendářní rok částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry přesáhne částku 20 000 Kč.

Pořádání soutěže, ankety či jiné akce o ceny, která kumulativně naplňuje všechny výše uvedené definiční znaky spotřebitelské loterie, je však v rozporu se zákonem o loteriích, který pořádání takovýchto loterií explicitně zakazuje. Sankci za porušení tohoto zákazu představuje pokuta finančního úřadu jako orgánu státního dozoru nad dodržováním zákona o loteriích. Výše pokuty, dle ustanovení § 48 odst. 1 písm. c) zákona o loteriích, přitom může dosáhnout až 10.000.000,- Kč, což může v některých případech představovat částku likvidační.

Chybí-li však v pravidlech soutěže, ankety či jiné akce o ceny byť jen jediný z výše uvedených definičních znaků, nelze tuto považovat za spotřebitelskou loterii a aplikace striktních pravidel zákona o loteriích je tím vyloučena.

Tak například již pouhá změna způsobu výběru výherce na metodu neobsahující prvek náhody by měla za následek vyloučení aplikace zákona o loteriích na danou soutěž. Jak vyplývá ze společné analýzy Ministerstva financí České republiky, Akademie věd České republiky, Univerzity Karlovy v Praze a několika asociací, soutěžními koncepty, které neobsahují prvek náhody a nelze je tedy subsumovat pod spotřebitelské loterie ve smyslu ustanovení § 1 odst. 5 zákona o loteriích, jsou například vědomostní soutěže, kdy o výherci rozhoduje objektivní správnost odpovědi na položenou otázku. V případě, že více účastníků soutěže správně zodpoví položenou otázku, o vítězi rozhodnou další objektivně a předem stanovená pravidla, jako například pořadí správně doručených odpovědí.

Stejně tak nelze, dle zmiňované analýzy, za spotřebitelskou loterii považovat rychlostní či výkonové soutěže, kdy se výhercem stane ten, kdo například zašle nejvíce kódů jistého výrobku. Také soutěže s předem stanoveným pořadím výherce nespadají pod spotřebitelské loterie, to však v případě, že například počet účastníkem odeslaných SMS, pokud jde o SMS soutěž, není omezen. Rozhodující je totiž předem stanovené pořadí doručené SMS zprávy, která se stane výherní, čímž je vyloučen prvek náhody. Ani na kreativní soutěže, kdy výběr výherce spočívá ve výběru nejlepšího „výtvoru“ na základě transparentních kritérií, nelze zákon o loteriích vztáhnout. Stejně tak soutěžní koncept, kdy se výhercem stane každý, kdo například správně zodpoví vědomostní otázku a získá tak cenu v hodnotě přibližně odpovídající ceně, kterou může za zodpovězení dané otázky vyhrát také jiný soutěžící, nelze subsumovat pod spotřebitelskou loterii. I takovýto koncept je tak vyňat z působnosti zákona o loteriích.

Vedle změny způsobu výběru výherce lze aplikaci zákona o loteriích vyloučit také snížením hodnoty cen v soutěži zařazených. Pokud totiž souhrn nepeněžitých výher za jeden kalendářní rok nepřesáhne částku 200 000 Kč a hodnota jednotlivé výhry nepřesáhne částku 20 000 Kč, soutěž či jiná akce o ceny podléhá toliko oznamovací povinnosti místně příslušnému finančnímu úřadu.

S ohledem na výše uvedené, zejména na hrozící pokutu v případě provozování zákonem zakázané spotřebitelské loterie, je však žádoucí pořádání soutěže, ankety či jiné akce o ceny předem konzultovat s odborníky a předejít tak sankcionování finančním úřadem.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí