Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nová definice subjektů veřejného zájmu

Dne 1. ledna 2016 došlo v souvislosti s novelizací zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví k zásadnímu zúžení definice „subjektu veřejného zájmu“.
Pojem subjekt veřejného zájmu byl před 1. lednem 2016 definován v § 2a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech následovně:

Subjektem veřejného zájmu je

 • právnická osoba založená podle českého práva, která vydala investiční cenné papíry, které jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru,
 • banka podle zákona o bankách,
 • tuzemská pojišťovna podle zákona o pojišťovnictví,
 • tuzemská zajišťovna podle zákona o pojišťovnictví,
 • zdravotní pojišťovna podle zákona upravujícího činnost zdravotních pojišťoven,
 • spořitelní a úvěrní družstvo podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
 • obchodník s cennými papíry podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
 • centrální depozitář podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,
 • investiční společnost podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
 • penzijní společnost podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření a důchodové spoření,
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
 • účastnický a transformovaný fond podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření,
 • investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy,
 • důchodový fond podle zákona upravujícího důchodové spoření a
 • obchodní korporace nebo konsolidující účetní jednotka, pokud průměrný přepočtený stav zaměstnanců obchodní korporace nebo konsolidačního celku za bezprostředně předcházející účetní období převýšil 4 000 zaměstnanců.

Definice subjektu veřejného zájmu byla dne 1. 1. 2016 ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech vypuštěna a přesunuta do nového § 1a zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví v následujícím znění:

Za subjekt veřejného zájmu se považuje účetní jednotka se sídlem v České republice, která je

 • uvedena v § 19a odst. 1, („Účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu“)
  bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,
 • pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,
 • penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo
 • zdravotní pojišťovnou.

Z definice subjektu veřejného zájmu byli vyloučeni např. obchodníci s cennými papíry podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a dále investiční společnosti a investiční fondy podle zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech.

Subjektům, které podle nové právní úpravy nejsou subjektem veřejného zájmu, odpadla např. povinnost zřizovat výbor pro audit podle § 44 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a s tím související povinnost jmenovat nezávislé a odborně způsobilé členy výboru pro audit z nevýkonných členů kontrolního orgánu nebo třetích osob.

Naopak pro subjekty, které jsou i nadále subjekty veřejného zájmu přibyla povinnost sestavovat k rozvahovému dni Zprávu o platbách orgánům správy členského státu Evropské unie nebo třetí země podle § 32a a násl. zákona č. 563/1991. Sb., o účetnictví.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí