Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jednatelé investičního zprostředkovatele jako kolektivní orgán

JUDr. Lumír Schejbal

Počet členů vedoucího orgánu a kolektivní jednání

Novela zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), účinná od 3.1.2018, přinesla mj. i změny v požadavcích na vedoucí orgán investičního zprostředkovatele (IZ). Nově tak musí mít vedoucí orgán IZ alespoň dva členy - 2 členy představenstva, 2 členy správní rady nebo 2 jednatele (v závislosti na formě právnické osoby).

Vedle minimálního počtu osob ve vedoucím orgánu je v ZPKT stanoven také požadavek na to, aby jednatelé „jednali jako kolektivní orgán“ v souladu s ustanovením § 194 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK). Skutečnost, že jednatelé tvoří kolektivní orgán, musí být zakotvena ve společenské smlouvě u s.r.o. či ve stanovách společnosti u a.s. Jednatelé tak o záležitostech společnosti rozhodují ve sboru, a to hlasováním, ve kterém rozhoduje většina hlasů zúčastněných členů.

Požadavek na kolektivní rozhodování se však nevztahuje na způsob jednání za společnost navenek, společnost tak může i nadále zastupovat každý z jednatelů samostatně.

Odbornost členů vedoucího orgánu

Investiční zprostředkovatel má povinnost zabezpečit, aby každý člen vedoucího orgánu měl dostatek odborných znalostí, dovedností a zkušeností, aby rozuměl činnostem investičního zprostředkovatele. Na vedoucí osobu jsou kladeny následující požadavky:

 1. Odborná praxe na finančním trhu
  • nejméně 3 roky
  • např. činnost investičního zprostředkovatele, vázaného zástupce IZ
 2. Manažerská praxe
  • nejméně 2 roky
  • činnost v řídící funkci v právnické osobě, zkušenosti s vedením pracovníků (např. jednatel společnosti s více pracovníky, vedoucí oddělení o více osobách)
 3. Vzdělání – minimálně střední s maturitní zkouškou
 4. Akreditovaná odborná zkouška
  • zkoušku musí mít každý, kdo jedná se zákazníky nebo je za jednání se zákazníky za IZ zodpovědný
  • zkoušku musí mít alespoň 1 jednatel IZ – druhý jednatel bez zkoušky musí mít jasně vymezenou působnost v rámci řídícího systému IZ tak, aby pro něj nebyla zkouška povinná (ideální je však situace, kdy mají zkoušku všichni členové vedoucího orgánu)

Oznámení změn ve vedoucím orgánu ČNB

Investiční zprostředkovatel má povinnost ohlašovat změny ve vedoucím orgánu České národní bance nejpozději 1 měsíc předem. V rámci oznámení změn se dokládají dokumenty prokazující odbornost nových členů vedoucího orgánu – profesní životopis, ze kterého vyplývá odborná praxe, doklad o dosaženém vzdělání a doklad o absolvování odborné zkoušky, a další podklady požadované vyhláškou ČNB č. 309/2017 Sb.

Pokud se ČNB do 1 měsíce ode dne obdržení oznámení o změnách nevyjádří negativně, předpokládá se, že se změnou souhlasí a je možné ji provést. V opačném případě zahájí ČNB správní řízení, ve kterém rozhodne, zda je vedoucí osoba vhodná. V takovém případě doporučujeme účastníkům návrh na jmenování vedoucí osoby stáhnout a vyhledat osobu vhodnější.

Sankce

Nesplnění podmínek ohledně jmenování kolektivního orgánu u IZ může vést k uložení sankce ze strany ČNB a při déletrvajícím porušení až k odnětí licence IZ z důvodu nesplnění zákonných předpokladů pro fungování. V případě řešení této problematiky doporučujeme povinným osobám, aby se obrátily na kvalifikované právní poradce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí