Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Hlášení (reporting) ČNB o podvodech dle zákona o platebním styku

JUDr. Lumír Schejbal

Dle § 222 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (dále jen „ZPS“) jsou osoby oprávněné poskytovat platební služby, tedy platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, vydavatelé elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu povinny informovat Českou národní banku (ČNB) o bezpečnostních a provozních rizicích, kterým jsou v souvislosti s poskytováním platebních služeb vystaveny, a o podvodech, které v oblasti platebního styku zaznamenaly.

Aktuálně je připraven návrh vyhlášky, která stanoví rozsahu, formu, lhůty a způsob poskytování informací o bezpečnostních a provozních rizicích. Hlášení bezpečnostních a provozních rizik není předmětem tohoto článku, naše advokátní kancelář čeká na schválení vyhlášky a její zveřejnění ve Sbírce zákonů.

Hlášení dat o podvodech není k datu tohoto článku upraveno prováděcí vyhláškou, k dispozici je pouze stanovisko ČNB, ze kterého lze vyvodit povinnosti v této oblasti pro letošní rok.

Data o podvodech v platebním styku

Podvodnými transakcemi se rozumí:

  1. provedené neautorizované platební transakce, včetně transakcí vyplývajících ze ztráty, odcizení nebo zneužití citlivých údajů o platbách nebo platebního prostředku, bez ohledu na to, zda je plátce mohl zjistit před provedením platby či nikoliv a zda byly způsobeny hrubou nedbalostí plátce nebo provedeny bez souhlasu plátce; a
  2. platební transakce provedené v důsledku toho, že byl plátce zmanipulován podvodníkem k dání platebního příkazu nebo k udělení pokynu k dání platebního příkazu poskytovateli platebních služeb na platební účet, o kterém se v dobré víře domnívá, že patří oprávněnému příjemci.

Data o podvodech zasílané České národní bance za rok 2018

Za rok 2018 se v souladu s účinností ZPS zasílají data za období 13. ledna. - 31. prosince.

Zasílaná data o podvodech v uvedeném období zahrnují celkový počet provedených platebních transakcí, a počet podvodných platebních transakcí, a to v dělení podle jednotlivých druhů transakcí. Těmito jsou úhrady, inkasa a karetní platební transakce. Celkově tak jde o 8 údajů, viz přiložená tabulka:

Položka Celkový počet platebních transakcí Počet podvodných platebních transakcí
Úhrady
Inkasa
Karetní platební transakce
Ostatní platební transakce
Celkem

Tabulka se zasílá jako soubor ve formátu xls/xlsx prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro sběr informačních povinností. Vzor tabulky je zveřejněn na stránkách ČNB věnovaných předpisům k platebnímu styku v části Sdělení, doporučení a seznamy.

Vzhledem k automatickému zpracování dat by vzor neměl být nijak měněn ani doplňován, případné doplňující informace se uvedou do průvodního emailu. Do doby naplnění zmocnění v § 222 odst. 3 ZPS tedy Česká národní banka nevyžaduje, aby jí povinná osoba zasílala všechny údaje o podvodech, které sbírá na základě obecných pokynů. Informace by však povinná osoba měla mít k dispozici tak, aby si je Česká národní banka mohla v případě potřeby vyžádat v rámci výkonu dohledu.

Lhůty pro zasílání dat o podvodech za roky 2018 až 2020 ČNB

Vzhledem k tomu, že platné znění § 222 odst. 1 ZPS nestanoví lhůtu pro zaslání dat o podvodech, lze dovodit, že osoba oprávněná poskytovat platební služby by měla ČNB zaslat data o podvodech bez zbytečného odkladu. Vzhledem k absenci prováděcí úpravy doporučuje ČNB, analogicky k předchozí úpravě v § 222 odst. 1 ZPS, osobám oprávněným poskytovat platební služby zaslat data o podvodech za rok 2018 do 30. června 2019. Data o podvodech za roky 2019 až 2020 pak doporučuje ČNB zaslat vždy do 30. dubna za předchozí kalendářní rok.

Závěr

Z výše uvedeného stanoviska ČNB vyplývá, že platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, vydavatelé elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu jsou povinni do 30. 6. 2019 podat zjednodušené hlášení o podvodech. Vzhledem k dosavadní praxi u jiných hlášení doporučuje naše advokátní kancelář podat hlášení také v případě, že k žádným podvodným transakcím nedošlo.

Pro naše klienty uvedená hlášení zpracováváme a v zastoupení zasíláme ČNB. V případě zájmu o tuto službu nás prosím kontaktujte.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí