Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Licence, oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru

JUDr. Lumír Schejbal

Nový zákon o úvěru pro spotřebitele (ZUS), který by měl projít legislativním procesem a nabýt účinnosti v březnu roku 2016, významně zpřísňuje vstup do odvětví nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů. Stávající poskytovatelé se budou muset nové právní úpravě přizpůsobit, nebo svou činnost ukončit.

Licence ČNB

Regulaci a dozor nad oblastí spotřebitelského úvěrování přebírá Česká národní banka (ČNB), která bude nebankovním poskytovatelům spotřebitelských úvěrů udělovat licence/oprávnění k činnosti. Oprávnění budou udělovány ve správním řízení.

Podávání žádostí o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je možné pouze na standardizovaném formuláři, jehož obsah je stanoven vyhláškou ČNB. Kromě samotné žádosti musejí žadatelé o oprávnění doložit k žádosti doklady a dokumenty prokazující splnění podmínek stanovených zákonem o úvěru pro spotřebitele a prováděcími vyhláškami.

Podmínky pro udělení licence

ČNB udělí licenci – oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru žadateli, který:

  1. je akciovou společností, evropskou společností, nebo společností s ručením omezeným. Žadatelem o licenci poskytovatele spotřebitelského úvěru tedy může být jen kapitálová obchodní společnost.
  2. má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky.
  3. je důvěryhodný. Podmínku důvěryhodnosti musí splňovat i ovládající osoba žadatele. Zjednodušeně lze říci, že důvěryhodnou není osoba, která má záznam v rejstříku rejstřík trestů, či ohledně jejíhož majetku bylo v posledních 5 letech vydáno rozhodnutí o úpadku anebo která byla v posledních 5 letech členem statutárního nebo dozorčího orgánu nebo správní rady právnické osoby, jež se dostala do úpadku.
  4. je odborně způsobilý. Odbornou způsobilostí se rozumí získání všeobecných znalostí a odborných znalostí a dovedností nezbytných pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné znalosti a dovednosti pro poskytování spotřebitelského úvěru se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání odborné zkoušky u akreditované osoby.
  5. má zřízenu dozorčí radu s pravomocemi obdobnými dozorčí radě akciové společnosti, jeli společností s ručením omezeným.
  6. má počáteční kapitál alespoň ve výši 20 mil. Kč. Nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru je povinen po celou dobu své licencované existence udržovat vlastní kapitál alespoň ve výši odpovídající 5 % objemu poskytnutých a dosud nesplacených úvěrů. Poskytovatel tedy musí dodržovat kapitálovou přiměřenost ve výši 5%, což např. při vlastním kapitálu 20 mil. Kč znamená, že může poskytnout úvěry v maximální celkové výši 400 mil Kč.
  7. splňuje požadavky na výkon z hlediska řádného poskytování spotřebitelského úvěru a z hlediska dodržování povinností souvisejících s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Postupy a pravidla musí být přiměřená povaze, rozsahu a složitosti činností nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru a musí zajišťovat řádné a plynulé poskytování spotřebitelského úvěru. To v praxi znamená, že větší poskytovatelé různých úvěrových produktů budou mít zpravidla nastaveny složitější postupy ohledně řádného poskytování úvěrů, než malý poskytovatel, s jedním jednoduchým úvěrovým produktem. Pravidla pro poskytování spotřebitelského úvěru budou mít nejčastěji podobu ucelené sady podrobně zpracovaných vnitřních předpisů, které budou závazné nejen pro pracovníky poskytovatele, ale i jeho zprostředkovatele a vázané zástupce.
  8. má plán obchodní činnosti v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů podložený reálnými ekonomickými propočty. Obchodní plán hraje klíčovou úlohu v licenčním řízení a na jeho obsah jsou ČNB kladeny vysoké požadavky. Obchodní plán se skládá z popisné části a dále z predikce ekonomických výsledků na 3 následující účetní období. Obchodní plán a predikované hospodářské výsledky nesmějí být založeny na výnosech v podobě sankcí za nesplácení poskytnutých úvěrů.
  9. má návrh pravidel jednání se zájemci o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru splňující ZUS stanovené požadavky. Pravidla jednání se zájemci o spotřebitelský úvěr musejí být založeny na poskytování služeb s odbornou péčí, tedy poskytovatel je povinen se zájemci o úvěr jednat čestně, transparentně a zohledňovat práva a zájmy spotřebitele. Poskytovatel při komunikaci se spotřebitelem, včetně propagačního sdělení, nesmí používat nejasné, nepravdivé, zavádějící nebo klamavé informace.
  10. má průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů. Podmínku průhledného a nezávadného původu finančních zdrojů musí splňovat i ovládající osoba žadatele. Žadatel o licenci musí být schopen zdokumentovat a ČNB doložit legálnost původ počátečního kapitálu a finančních zdrojů, které slouží k poskytování úvěrů.

Zápis do registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru

V případě, že žadatel o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru projde úspěšně licenčním řízením, bude ČNB zapsán do registru nebankovních poskytovatelů spotřebitelského úvěru. Oprávnění k poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů vydává ČNB na 5 let. Pokud dojde před uplynutím této lhůty k zaplacení správního poplatku, je oprávnění prodlouženo na dalších 5 let, a to i opakovaně.

Termín pro podání žádosti

ZUS v přechodných ustanoveních upravuje termíny, do kdy musejí nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů získat oprávnění k činnosti a dále do kdy musejí přizpůsobit organizaci vnitřního provozu a způsob poskytování úvěrů novým pravidlům. Osoba, která byla přede dnem nabytí účinnosti ZUS oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost do doby, než ČNB rozhodne o její žádosti o udělení oprávnění k činnosti, pokud tuto žádost podala do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZUS. Marným uplynutím lhůty její oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká. O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti ČNB rozhodne ve lhůtě 15 měsíců. Osoba, která byla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněna poskytovat spotřebitelský úvěr, musí uvést své poměry do souladu se ZUS do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Příprava žádosti a podkladů

Subjekty, které chtějí i po přijetí ZUS poskytovat nebankovní spotřebitelské úvěry, by se měly začít připravovat na splnění podmínek stanovených novým zákonem a zahájit přípravu na licenční řízení. Nastavené 3 měsíční přechodné období od účinnosti ZUS, ve kterém stávající úvěrové společnosti musejí podat žádost o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, je velmi krátké na kvalitní zpracování žádosti a vypracování a získání všech potřebných podkladů. Špatně zpracované žádosti mohou vést k jejich zamítnutí ze strany ČNB, což bude mít za následek ukončení legálního podnikání žadatele v oblasti nebankovního poskytování spotřebitelských úvěrů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí