Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nová právní úprava platebních služeb

V regulaci platebního styku v rámci Evropské unie (EU), tedy i v Česku, dojde v blízké budoucnosti ke značným změnám. Na podzim roku 2015 lze očekávat přijetí novely Směrnice o platebních službách 2007/64/ES. Zavedení změn do českého právního řádu musí být provedeno do 2 let od přijetí směrnice.

Přijetím novely směrnice dojde k řadě změn, např. k omezení stávajícího rozsahu výjimek z působnosti směrnice, zavedení nových platebních služeb, rozšíření působnosti právní úpravy na transakce mimo Evropskou unii (EU) a mimo měny v EU, dále dojde ke změně pravidel týkajících se přístupu k platebním účtům apod.

Co se týče změny právní úpravy výjimek z režimu poskytovatelů platebních služeb, budou vyňaty mikro platby realizované prostřednictvím operátorů elektronické komunikační sítě, tím pádem bude i tato služba spadat do režimu platební služby. I přes původně očekávané snížení objemové výjimky pro poskytovatele platebních služeb malého rozsahu z 3 mil. na 1 mil. EUR, patrně nedojde k žádné změně a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, budou moci sami nebo prostřednictvím svých obchodních zástupců realizovat během dvanácti po sobě jdoucích měsíců platební transakce do průměrného měsíčnímu objemu 3 mil. EUR.

Nově upravenou platební službou bude služba tzv. iniciace plateb, která umožní provádět v rámci elektronického obchodování platby prostřednictvím softwarového mostu mezi webovými stránkami obchodníka a internetovým bankovnictvím klienta s cílem iniciovat platby po internetu. Tato služba bude klást zvýšené nároky na informační povinnost vůči klientovi. Podrobnosti ohledně této platební služby a podmínek jejího poskytování upraví samostatná norma.

Další nově zaváděnou službou bude služba zpřístupnění informací o platebním účtu klienta, která bude umožňovat obsluhu veškerých účtů klienta z jedné platformy včetně zadávání platebních příkazů apod.

Rovněž dojde ke zpřísnění požadavků na nastavení řízení operačního a bezpečnostního rizika, přičemž podrobnosti budou rozpracovány v technické normě. Zpřísní se i požadavky na autentizaci zákazníka při realizaci transakcí na dálku a online přístupu k platebnímu účtu. Směrnice bude rovněž podrobněji upravovat informační povinnost ve vztahu k zákazníkovi. Sjednocena bude i úprava podávání stížností a mimosoudních řešení sporů.

Další důležité změny přinese směrnice 2014/92 EU o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebnímu účtu se základními prvky, která má být transponována do českého právního řádu do 18. 9. 2016. Česká národní banka (ČNB) bude následně vytvářet seznam nejtypičtějších zpoplatněných platebních služeb. Cílem bude sjednotit slovník pojmů a poskytovat zákazníkům standardizovaná sdělení informací o poplatcích, jakož i roční souhrnný výpis poplatků. Budou zavedeny internetové srovnávače poplatků za platební služby, přičemž alespoň jeden srovnávač by měl být volně přístupný.

Je nepochybné, že shora uvedený výčet změn zasáhne významně do činnosti bank, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a platebních institucí, které budou povinny se právní úpravě přizpůsobit, realizovat změny smluvní dokumentace a vnitřních předpisů. Pro nově zavedené platební služby bude třeba získat registraci či licenci (povolení) od ČNB. Nové požadavky velmi zatíží zejména nebankovní poskytovatele platebních služeb.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí