Ministerstvo financí chystá rozsáhlou novelu zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Cílem změny zákona má být dle Ministerstva financí (MF) z přísnění vstupu do odvětví poskytování spotřebitelských úvěrů a eliminace velkého počtu poskytovatelů nebankovních úvěrových služeb a jejich zprostředkovatelů. Dle údajů Ministerstva průmyslu a obchodu je těchto subjektů přes 50.000.

Vize MF je zavést v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů obdobnou regulaci jako např. u investičních či pojišťovacích zprostředkovatelů. Mezi hlavní změny v navrhované novele zákona o spotřebitelském úvěru patří:

  • dohled nad poskytovateli spotřebitelských úvěrů by Českou národní bankou, čímž by mělo dojít ke sjednocení regulace nad všemi subjekty finančního trhu. Nutno podotknout, že ČNB se převodu dohledu prozatím brání a požaduje, aby jej i nadále prováděla Česká obchodní inspekce.
  • vstup do odvětví spotřebitelského úvěrování by byl podmíněn vydáním povolením k činnosti a opakovaným placením správního poplatku za prodloužení licence
  • má být stanovena minimálně výše kapitálu poskytovatele služeb, hovoří se o 2 mil. Kč, tento limit však ještě pravděpodobně dozná změny. Např. na Slovensku je minimální limit kapitálu stanoven na 500.000 EUR. Znění slovenského zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov naleznete zde. Lze konstatovat, že slovenským zákon je nespornou inspirací i pro legislativce na MF.
  • požadavek na vedoucí osoby poskytovatele a zprostředkovatele, zejména důvěryhodnost, středoškolské vzdělání, znalosti prokazované odbornou zkouškou
  • zavedení vnitřního kontrolního systému u poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů (vnitřní předpisy a metodiky, prvky kontroly, compliance)
  • povinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností poskytovatelů a zprostředkovatelů při poskytování spotřebitelských úvěrů
  • zavedení registru poskytovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkovatelů
  • možnost předčasného splacení úvěru bez sankcí
  • s maximální sazbou RPSN se v návrhu nepočítá, jelikož by měla spíše negativní důsledky pro spotřebitele.

Uvedené změny zajisté nejsou definitivní. Při legislativním procesu lze očekávat velký tlak na změny právní úpravy jak ze strany nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a jejich asociací, tak ze strany spotřebitelských sdružení. Doufejme, že regulace nenabude takové intenzity, že náklady na její dodržení povedou značnou část stávajících subjektů k přesunu do šedé zóny poskytovatelů úvěrů, kde se dnes pohybují zcela neregulované lichvářské společnosti.

Doporučujeme subjektům poskytujícím nebankovní spotřebitelské úvěry, aby sledovali vznikající legislativu a včas se na ni se svými odbornými právními poradci v oblasti regulace finančního trhu připravily. Jak již bylo uvedeno, jedním z cílů nové právní úpravy je snížení počtu subjektů poskytujících služby v oblasti nebankovního spotřebitelského financování z 50.000 na řádově stovky až tisíce subjektů.