Dne 14. 11. 2016 vyšla ve sbírce zákonů novela zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Novela nabude účinnosti 1. 1. 2017.

Jedná se o podstatnou novelu tzv. AML zákona, přičemž mezi hlavní novinky patří zejména:

  • rozšíření povinných osob o osoby poskytující služby s virtuální měnou,
  • změna definice politicky exponované osoby, přičemž z původní definice zmizela podmínka, že jde o fyzickou osobu s bydlištěm mimo Českou republiku nebo o fyzickou osobu, která takovou významnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
  • umožnění uzavírání smluv dálkovým způsobem rovněž právnickým osobám, které tak doposud činit nemohly,
  • povinnost uchovávat údaje o skutečném majiteli právnické osoby, a především zavedení neveřejného registru skutečných majitelů firem a svěřenských fondů.

V návaznosti na tuto novelu bude řada povinných finančních a úvěrových institucí k 1. 1. 2017 nucena upravit vnitřní předpisy a postupy.