Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Novela ZPKT zakáže investičním zprostředkovatelům zprostředkovávat akcie

JUDr. Lumír Schejbal

Novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu v souvislosti s MiFID II

Ministerstvo financí předložilo k projednání vládě novelu zákona, kterou se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Novela obsahuje převážně změny, jimiž se sleduje implementace směrnice MiFID II a souvisejících nařízení. Obecně má navrhovaný právní rámec přispět k vyšší efektivitě a transparentnosti podnikání na úseku finančního trhu.

Zákaz nabízení akcií investičními zprostředkovateli

Novela přináší i zásadní novinky, a to např. změnu rozsahu poskytování investičních služeb u investičních zprostředkovatelů. Doposud mohly investiční zprostředkovatelé poskytovat investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství ve vztahu k investičním cenným papírům (zejména dluhopisy a akcie) cenným papírům kolektivního investování. Nově však nebudou moci investiční zprostředkovatelé zprostředkovávat pokyny s akciemi.

Povolené investiční nástroje pro distribuci investičním zprostředkovatelům

Novela zákona v § 29 odst. 3 nově vymazuje investiční nástroje, které mohou investiční zprostředkovatelé nabízet zákazníkům. Investiční služby mohou nově nabízet pouze k:

  • cenným papírům vydávaným fondy kolektivního investování nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
  • cenným papírům vydávaným fondy kvalifikovaných investorů nebo srovnatelnými zahraničními investičními fondy,
  • dluhopisům vydaným Českou republikou,
  • hypotečním zástavním listům nebo
  • dluhopisům, ke kterým byl vydán prospekt nebo srovnatelný dokument.

I nadále platí, že investiční zprostředkovatel může při poskytování hlavní investiční služby předávat pokyny pouze obchodníkovi s cennými papíry, bance, investiční společnosti, obhospodařovateli fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, který tento fond obhospodařuje na základě povolení České národní banky, nebo samosprávnému fondu kolektivního investování.

Změna byznys plánu nebo žádost o licenci obchodníka s cennými papíry

Omezení v distribuci akcií u investičních zprostředkovatelů může pro některé subjekty znamenat nutnost provedení změny v obchodním modelu. Možným řešením je, že si investiční zprostředkovatel požádá o licenci, povolení, k činnosti obchodníka s cennými papíry. Licence obchodníka s cennými papíry umožňuje nabízet zákazníkům nejen akcie ale i další investiční nástroje, např. deriváty. Licence obchodníka také dovoluje poskytovat i další služby, např. přímé provádění pokynů na kapitálových trzích nebo obhospodařování portfolií cenných papírů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí