Ve Sbírce zákonů byl dne 29. 4. 2016 zveřejněn nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ohledně kvality zákona a jeho koncepci se vede rozsáhlá odborná diskuze, ale to není téma tohoto článku.

Nás zaujalo nenápadné ustanovení zákona týkající se možnosti vyloučení účastníka zadávacího řízení, konkrétně ust. § 48 odst. 7 zákona: Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Uvedená možnost vyloučení jednoznačně dopadá na akciové společnosti a je jedno, zda mají monistickou či duální strukturu a evropské akciové společnosti (SE). Vzhledem k tomu, že zadávacího řízení se mohou účastnit i zahraniční osoby, dopadne ustanovení zákona např. i na v zahraničí běžnou komanditní společnost na akcie či jiné subjekty, které emitují akcie. Právní úprava zajisté nedopadne na společnosti s ručením omezeným, a to ani v případě, že mají vydané kmenové listy, jelikož kmenový list není akcie.

Co nás na uvedeném ustanovení překvapuje je dispozitivnost, tedy volná úvaha zadavatele, zda akciovou společnost bez zaknihovaných akcií vyloučí či nikoliv. Dispozitivnost vyplývá z textu zákona, konkrétně sousloví zadavatel může vyloučit. Napadá nás kacířská myšlenka, zda by zadavatel mohl některé účastníky bez zaknihovaných akcií vyloučit a některé ne. Zřejmě nikoliv, jelikož takový postup by byl zjevně diskriminační a v následném přezkumu by neobstál.

Ustanovení zákona hovoří pouze o zaknihovaných akciích, jinou podoba akcií, např. imobilizovanou dle § 2413 NOZ, nepřipouští.

To, že účastník řízení, akciová společnost, musí mít vydány pouze zaknihované akcie, bude muset být zadavatelem uvedeno v podmínkách účasti v zadávacím řízení, konkrétně pravděpodobně v podmínkách kvalifikace dle § 37 odst. 1 písm. a) zákona. Pokud požadavek zaknihovaných akcií u akciových společností nebude v podmínkách uveden, máme za to, že nebude možné účastníky, akciové společnosti, ze zadávacího řízení při nesplnění zaknihování akcií vyloučit. Takový postup by byl v rozporu s obecnými zásadami, na kterých je zákon postaven, zejména ze zásadami transparentnosti, přiměřenosti a nediskriminace účastníků zadávacího řízení.

Na základě výše uvedeného doporučujeme všem subjektům, akciovým společnostem, které se účastní zadávacích řízení na veřejné zakázky, aby včas provedly změnu podoby svých akcií z listinných na zaknihovanou. K provedení změny podoby na zaknihovanou doporučujeme využít kvalifikovaných právních poradců a obchodníků s cennými papíry, kteří mají přístup do Centrálního depozitáře. Doporučujeme to stihnout do účinnosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy do 1. 10. 2016.