Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Dluhopisy pod palbou ČNB

JUDr. Lumír Schejbal

V nedávné době vydala Česká národní banka dvě precedentní rozhodnutí.

První rozhodnutí se vztahuje k pokoutnému fondu kolektivního investování ve smyslu § 98 zákona č. 204/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Sankcionovaná společnost neoprávněně shromažďovala peněžní prostředky od veřejnosti nejprve do tzv. programu WORLD BOARD KOMBI PREMIUM a následně do jí emitovaných dluhopisů za účelem jejich společného investování. Část upsaných peněžních prostředků byla použita k provádění obchodů u obchodníka s cennými papíry, a tedy návratnost vložených investic a zisk investorů částečně závisel na výnosu prováděných obchodů na kapitálovém trhu. Tímto jednáním porušila společnost ustanovení § 98 ZISIF, zakazující shromažďovat, jakož i pokusit se shromažďovat, peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od veřejnosti za účelem jejich společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí, má-li být návratnost investic nebo zisk investora byť jen částečně závislý na hodnotě nebo výnosu majetku, do kterého byly peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci investovány, jinak než za podmínek, které stanoví ZISIF. Česká národní banka uložila společnosti za tento správní delikt pokutu ve výši 1 milion Kč. Rozhodnutí naleznete zde.

Druhé rozhodnutí se týká souběhu více privátních neveřejných emisí v průběhu 12 měsíců a překročení počtu 149 nabídek ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). Sankcionovaná společnost vydala během 12 měsíců tři emise dluhopisů, první emisi upsalo 45 osob v celkovém objemu 36.900.000,- Kč, druhou emisi upsalo 39 osob v celkovém objemu 14.200.000,- a 3. emisi upsalo 197 osob v celkovém objemu 57.270.000,- Kč. U žádné z těchto emisí nebyl schválen prospekt ČNB či orgánem dohledu jiného členského státu EU ve smyslu § 35 odst. 1 ZPKT. Dle v rozhodnutí uvedeného názoru ČNB ZPKT neváže povinnost uveřejnit prospekt na emise, ale na nabídku cenných papírů. Podle názoru ČNB je nutné hodnotit všechny tři emise jako jednu nabídku cenných papírů spojenou jednotícím záměrem. Jednotící záměr všech tří emisí potvrzuje jednak úzká časová souvislost dat emisí (21. července 2014, 9. července 2014, 10. září 2014), stejný typ nabízeného cenného papíru a rovněž skutečnost, že účelem všech tří emisí bylo financování týchž projektů účastníka řízení, což vyplývá z informačních a propagačních materiálů k jednotlivým emisím. ČNB dále v rozhodnutí uvádí, že emitent plánující vydat více emisí, které v součtu nenaplňují žádnou z výjimek z povinnosti uveřejnit prospekt, je povinen počínat si preventivně a již na počátku první emise cenných papírů (tedy na počátku nabídky vedené jednotícím záměrem) nechat vyhotovit prospekt, který po jeho schválení zveřejní. Tomuto závěru odpovídá i otázka počítání osob, jimž jsou cenné papíry nabízeny, kdy limit 149 osob není vázán k jednotlivým emisím cenných papírů, ale k jedné nabídce spojené jednotícím záměrem. Celkový počet upisovatelů společností nabízených dluhopisů dosáhl 253 osob. Z důvodu, že účastník řízení oslovil s nabídkou svých dluhopisů více než 149 osob, nelze na tuto nabídku aplikovat výjimku z povinnosti uveřejnit prospekt stanovenou v § 35 odst. 2 ZPKT. Společnost tedy učinila veřejnou nabídku ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 ZPKT v rozporu s povinností stanovenou v ustanovení § 35 odst. 1 ZPKT, neboť veřejně nabízela cenné papíry bez toho, aby nejpozději na počátku veřejné nabídky uveřejnila prospekt cenného papíru schválený v souladu s ustanovením § 36c ZPKT ČNB, případně orgánem dohledu jiného členského státu EU. Za toto jednání byla společnosti udělena pokuta ve výši 600.000,- Kč. Rozhodnutí naleznete zde.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí