Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Přechod dluhopisů a jiných cenných papírů v dědictví

JUDr. Lumír Schejbal

V praxi se setkáváme s dotazy emitentů, jak mají postupovat v případě úmrtí držitelů jimi vydaných cenných papírů. Jelikož ke změnám vlastnictví cenných papírů z důvodu úmrtí dochází relativně často vznikl tento článek.

Pověřený notář

Dle § 1670 občanského zákoníku dědictví potvrzuje soud. Soudní pravomoc ve věcech dědictví vykonává dle zákona o zvláštních řízeních soudních pověřený notář. Výsledkem dědického řízení je usnesení o dědictví, ve kterém je stanoveno, kdo jaký majetek zůstavitele dědí.

Soupis cenných papírů do pozůstalosti

Pokud mají být předmětem dědického řízení cenné papíry, je nutné je zahrnout do soupisu dědické pozůstalosti. Pokud mají dědicové pochybnost ohledně existence zaknihovaných cenných papírů, mohou požádat notáře, aby učinil dotaz vůči Centrálnímu depozitáři cenných papírů či na obchodníky s cennými papíry.

Složitější to může být u listinných cenných papírů. Pokud zůstavitel nesdělil dědicům, že koupil listinné cenné papíry, nemusí dědicové o jejich existenci v majetku vědět, a tyto se nedostanou do soupisu pozůstalosti. Tomu lze předejít např. lustrací zůstavitelova bankovního účtu, zda z něj nebyly zaplaceny koupené cenné papíry či na něj vypláceny úrokové výnosy či dividendy.

Přechod zaknihovaných cenných papírů

Dědické řízení je ukončeno usnesením o dědictví, zpravidla dědickou dohodu a přechodem majetku na dědice. Pravomocné usnesení o dědictví je nabývací titul a na jeho podkladě lze majetek převést do vlastnictví dědiců. Pokud dědic zdědil zaknihované cenné papíry a nemá již otevřen účet u obchodníka s cennými papíry, musí takového obchodníka vyhledat a otevřít si u něj účet. Na tento účet pak obchodník na základě předloženého usnesení o dědictví převede zaknihované cenné papíry z účtu zůstavitele. Dědic má následně možnost si cenné papíry ponechat, nebo je prodat a účet zrušit.

Přechod listinných cenných papírů

Také v případě listinných cenných papírů, např. dluhopisů či akcií, tyto přechází usnesením o dědictví na určeného nabyvatele. Na listinném cenném papíru nemusí být přechod nijak vyznačen (viz např. judikát 29 Odo 1114/2004). Z důvodu právní jistoty dalších nabyvatelů však doporučujeme na listinný cenný papír na řad (např. dluhopis) či na jméno (např. akcie) uvést text ohledně přechodu na dědice: Usnesením o dědictví č.j. …………, ze dne ……………… přešlo na …… (jméno, bydliště, datum narození), název a podpis emitenta. Vyznačení provede emitent. Emitent také vyznačí na základě dědicem předloženého usnesení o dědictví změnu v evidenci vlastníků. Na nabyvatele tak přechází vedle vlastnického práva k cenným papírům i práva z nich, např. doposud nevyplacené úroky či dividendy. Nabyvatel by měl emitentovi do evidence sdělit i své číslo bankovního účtu, jelikož některé výnosy z cenných papírů, např. dividendy, lze vyplácet pouze bezhotovostně.

Závěr

Doporučujeme dědicům, aby si při soupisu důkladně ověřili, zda se v majetku zůstavitele nacházely cenné papíry. V praxi se může jednat o značné hodnoty. Při vyhotovování usnesení o dědictví je důležité, aby notář co nejpřesněji specifikoval cenné papíry (druh, podobu, název, ISIN a počet kusů), ale i to, aby v usnesené bylo explicitně uvedeno, kdo cenné papíry zdědil. Bez těchto jednoznačných náležitostí může být převedení zděděných cenných papírů na dědice problematické.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí