Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Přelicencování poskytovatelů platebních služeb a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu

JUDr. Lumír Schejbal

Upozorňujeme společnosti, které jsou u České národní banky (ČNB) registrovány jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu (PPSMR) nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu (VEPMR) na nové povinnosti vyplývající z nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku (ZPS). Zákon nabyl účinnost 13.3.2018 a zcela nahradil zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.

Podle přechodných ustanovení ZPS jsou PPSMR a VEPMR registrovaní podle starého zákona o platebním styku účinném do 12. 1. 2018, po přechodnou dobu nadále oprávněni pokračovat v činnosti spočívající v poskytování platebních služeb nebo ve vydávání elektronických peněz. Přechodná doba pro poskytování služeb je v případě PPSMR a VEPMR 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZPS, tedy do 13. 1. 2019.

Osoby vykonávající činnost na základě dosavadního oprávnění nejsou povinni žádat ČNB o udělení nového povolení k činnosti podle ZPS. Namísto žádosti jsou však povinny ČNB doložit, že i nadále splňují podmínky pro udělení jim vydaného povolení podle ZPS. Tuto povinnost musí splnit do 13. 10. 2018. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, je ČNB povinna osobám oprávnění k činnosti odejmout. K zahájení řízení o odnětí povolení k činnosti přistoupí ČNB rovněž tehdy, nebude-li doložení podmínek pro udělení příslušného povolení úplné. Předmětem ověření ČNB je splnění nových podmínek ZPS, které podle starého zákona o platebním styku neplatily.

ČNB tedy bude ověřovat:

  1. Zavedení systému řízení bezpečnostních a provozních rizik (to obnáší zejména vypracování nových vnitřních předpisů např. v podobě Bezpečnostního dokumentu, Pravidel kontinuity provozu, Uživatelská pravidla platebních prostředků, Řízení produktů ap.)
  2. Zavedení systému vyřizování stížností a reklamací (vnitřní předpis Pravidla pro vyřizování reklamací, Reklamační řád)
  3. Zvedení systému hlášení incidentů (vnitřní předpis Pravidla hlášení bezpečnostních incidentů ČNB)
  4. Ověření bezúhonnosti osob s kvalifikovanou účastí na poskytovateli (u zahraničních osob doložení výpisu z RT, čestné prohlášení apod.)
  5. Plnění objemových limitů platebních transakcí, nebo vydávání elektronických peněz za skupinu (doložení objemů jednotlivých členů skupiny za posledních 12 měsíců).

Doporučujeme všem PPSMR a VEPMR začít pracovat na doložení nových podmínek IHNED a nečekat na konec termínu pro splnění povinnosti (13.10.2018). ČNB bude mít při hraničním termínu podání na přezkum splnění podmínek pouze 3 měsíce a v případných výzvách k odstranění vad podání bude nucena stanovovat povinným osobám velmi krátké lhůty k nápravě. Nesplnění výzev ČNB k odstranění vad podání může vést k odnětí registrace/licence ČNB. Vzhledem ke složitosti nových pravidel doporučujeme všem povinným osobám obrátit se na kvalifikované právní poradce se zkušenostmi z obdobných řízení.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí