Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Prokazování odborné způsobilosti podle zákona o distribuci pojištění v době nouzového stavu

Mgr. Kristýna Adlerová

Epidemie nemoci COVID-19 zasáhla také do sféry finančního trhu z pohledu distribuce pojištění a zajištění. Přechodná ustanovení zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“) ukládají v § 122 povinnost prokázat odborné znalosti a dovednosti pro distribuci pojištění nebo zajištění do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZDPZ, tedy do 1. 12. 2020. K získání dokladu prokazující odbornou znalost je nutné složit zkoušku odborné způsobilosti u akreditované osoby. V případě, že by nebyla povinnost prokázání odborné způsobilosti splněna, oprávnění k výkonu činnosti podle ZDZP by zaniklo.

Epidemiologická situace a na ní navazující nařízení vlády ČR na podzim roku 2020 však vyloučila prezenční účast na zkoušce či možnost jí vůbec pořádat. Řešením by se mohlo jevit přejít na distanční způsob skládání zkoušek, tak jak tomu je nyní v mnohých způsobech vzdělávání. Česká národní banka však dosud neumožnila distanční způsob složení zkoušky a rozhodnutí vlády v souvislosti s epidemickou situací nedovolují ještě k dnešnímu dni pořádat tyto zkoušky prezenčně.

Ministerstvo financí se proto vypracovalo legislativní návrh na prodloužení přechodného období lhůty pro složení odborné zkoušky. Návrh zákona cílí na prodloužení přechodného období pro prokázání odborné způsobilosti a to z 24 měsíců na 30 měsíců a již byl přijat poslaneckou sněmovnou. Další projednání sněmovního tisku č. 1058 týkajícího se této problematiky bylo navrženo na pořad 72. schůze, naplánované na dny od 1. 12. 2020. K projednání návrhu by tak mohlo dojít v první polovině prosince 2020.

Očekáváme tedy ze strany České národní banky vstřícnost k držitelům registrací vzhledem k tomu, že novela zákona bude platná až od 1. 12. 2020. Jednotlivé případy nesplněných podmínek pro další registraci by měly být ze strany dohledového orgánu posuzovány individuálně s přihlédnutím k vyhlášenému nouzovému stavu a nemožnosti složit odborné zkoušky v požadovaných termínech.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 Kristýna ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí, internímu auditu a řízení operačních rizik. Hovoří anglicky a německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí