Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Správce informací o platebním účtu dle zákona o platebním styku

JUDr. Lumír Schejbal

S účinností od 13.1.2018 začne platit nový zákon o platebním styku, který implementuje zejména pravidla z nové evropské směrnice o platebním styku, tzv. PSD2. Zákon zavádí možnost poskytovat novou službu, a to informování o platebním účtu. Poskytovatelem takové služby může být jen správce informací o platebním účtu, který má k uvedené činnosti povolení dle zákona. Tento článek má přiblížit činnost tohoto subjektu a podmínky pro jeho licencování.

Služba informování o platebním účtu

Dle zákona o platebním styku se službou informování o platebním účtu rozumí služba spočívající ve sdělování informací o platebním účtu prostřednictvím internetu poskytovatelem rozdílným od poskytovatele, který vede daný platební účet (zpravidla banka). V praxi to znamená, že pokud subjekt bude agregovat či zpracovávat informace o platbách na platebním účtu klienta a tomuto je poskytovat a nebude to přímo osoba vedoucí platební účet, bude muset mít povolení k činnosti správce informací o platebním účtu. Typickou činností správce bude agregovaní informací o platbách z platebních účtů klientů u různých institucí (bank) a jejich zpracovávní pro další použitím klientem. Výstupem může být u firem jeden souhrnný výpis ze všech platebních účtů u několika bank, různé sestavy pro účely interního reportingu či pro vedení účetnictví, u fyzických osob např. výstupy pro účely domácího účetnictví.

Předpoklady pro licenci

Správce informací o platebním účtu musí pro získání povolení k činnosti správce splnit zákonné předpoklady (podmínky). Těmito jsou zejména sídlo v České republice, obchodní plán (včetně předpokládaného rozpočtu na první 3 účetní období, podložený reálnými ekonomickými propočty), uzavření pojistné smlouvy, splnění věcných, technických, personálních a organizačních předpokladů, zavedení a udržování řídicího a kontrolního systému a důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost vedoucích osob. Klíčový je zejména obchodní plán, který musí být reálný, tedy podložen vlastními průzkumy či veřejnými statistikami. Další předpoklady se dokládají zejména popisem způsobu poskytování služeb, dotazníky vedoucích osob, prohlášeními apod.

Pojištění odpovědnosti

Jedním z klíčových předpokladů je povinnost uzavřít pojistnou smlouvu, na jejichž základě mají uživatelé nebo poskytovatelé, kteří vedou platební účet, právo na plnění vyplývající z povinnosti správce informací o platebním účtu napravit neoprávněné získání nebo užití informací o platebním účtu. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon nestanoví žádný minimální počáteční kapitál pro správce (na rozdíl např. od platební instituce), je pojištění odpovědnosti v podstatě jedinou reálnou ochranou klientů a poskytovatelů vedoucích platební účet při porušení povinností správce.

Řídící a kontrolní systém

Správce musí mít zaveden a udržovat řídicí a kontrolní systém, který zahrnuje strategické a operativní řízení, systém řízení rizik, systém vnitřní kontroly (manažerská kontrola, compliance, interní audit), řízení střetů zájmů, kontrolní a bezpečnostní opatření při zpracování a evidenci informací. Řídicí a kontrolní systém musí být účinný, ucelený a přiměřený povaze, rozsahu a složitosti rizik spojených s modelem podnikání a činností správce (zásada proporcionality). Pravidla pro řídící a kontrolní systém musí mít podobu vnitřních předpisů (např. organizační řád, pravidla řízení rizik, pracovní postupy…), které jsou schváleny řídícím orgánem správce.

Licenční řízení před ČNB

Povolení k činnosti správce uděluje Česká národní banka. Náležitosti žádosti o povolení a povinné přílohy stanovuje prováděcí vyhláška k zákonu o platebním styku. Rozhodnutí o žádosti ČNB vydá do 3 měsíců ode dne zahájení řízení. Nemá-li žádost předepsané náležitosti nebo trpí-li vadami, které brání pokračování v řízení, počíná tato lhůta běžet dnem, kdy byly vady žádosti odstraněny. V praxi má žádost vady téměř vždy, takže řízení o povolení k činnosti správce bude zpravidla trvat déle než 3 měsíce.

Závěr

Je vysoce pravděpodobné, že v České republice vzniknou subjekty, které budou vykonávat činnost správce informací o platebním účtu. V Česku vzniklo několik fintechových společností s globálními ambicemi v oblasti správy domácích financí (peněženek), které pracují s informacemi o pohybech na platebních účtech uživatelů. Lze tak předpokládat, že tyto společnosti požádají o povolení ihned po účinnosti nového zákona o platebním styku. Vzhledem ke složitosti přípravy podkladů pro žádost doporučujeme zájemcům, aby se ohledně zpracování žádosti obrátili na odborné poradce.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí