Udržitelné investiční produkty a cílový trh

Ing. Kateřina Sobotková
Finanční služby a regulace

Osoba nabízející investiční nástroj (tj. typicky obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, obhospodařovatel investičních fondů, vykonává-li činnost nabízení investic do jím obhospodařovaných investičních fondů) je povinna mít zaveden vhodný systém nabízení investičních nástrojů zajišťující, že investiční nástroj a investiční služba, které hodlá nabízet nebo doporučovat, jsou slučitelné s potřebami, charakteristikami a cíli určeného cílového trhu. V současnosti je již známé novelizované znění vyhlášky č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb, kterým s účinností od 22. listopadu 2022 dojde k transpozici evropské legislativy a doplnění faktorů určujících cílový trh investičních nástrojů. Nově bude vyhláškou explicitně stanoveno, že slučitelnost musí být dána rovněž cíli týkajícími se udržitelnosti. Za zmínku poté stojí poslední dovětek v § 11 odst. 2 novelizovaného znění „…V rámci tohoto procesu obchodník s cennými papíry určí též všechny skupiny zákazníků, s jejichž potřebami, charakteristikami a cíli daný investiční nástroj nebo investiční služba nejsou slučitelné; pro hodnocení neslučitelnosti se však nepoužijí faktory udržitelnosti.

ESG produkty pro všechny

Úprava směřuje na zahrnutí cílů týkajících se udržitelnosti v rámci určování cílového trhu, přičemž však zajišťuje, aby investiční nástroje s faktory udržitelnosti nebyly vyloučeny pro zákazníky, kteří nemají preference týkající se udržitelnosti. Tedy že by osoby nabízející investiční nástroj neměly mít povinnost určovat u investičních nástrojů s faktory udržitelnosti negativní trh v této oblasti. Jinými slovy, pokud zákazník vyjádří své preference ohledně udržitelných produktů, měly by mu být takové produkty nabídnuty. Pokud však zákazník primárně preference k udržitelnosti nevyjádří, nemělo by tím dojít k situaci, že mu udržitelné produkty nabízeny nebudou. Na základě uvedeného dochází mj. k pochybnostem o podstatě rozlišování různých faktorů udržitelnosti u „ESG produktů“, tuto diskuzi však alespoň prozatím nechme stranou.

Podíl ekologických aktiv narůstá pomalu

Aktuálně se trh potýká spíše s nízkým zájmem investorů o environmentální oblast, což se zatím výrazně nezvyšuje. Uvedené plyne z průzkumu ČNB, kde dotazované osoby představují více jak 90 % trhu jednotlivých sektorů finančního trhu, měřeno součtem podílů aktiv na celkových aktivech sektoru. Je však otázkou, jak dlouho bude tento trend trvat, neboť většina respondentů uváděného průzkumu postupně promítá environmentální faktory do svých investičních strategií. V budoucnu se dá očekávat výraznější navýšení podílu environmentálně udržitelných aktiv. Pojišťovny například již zavádí rozšířené krytí pro pojištění staveb s nižší energetickou náročností, také fondy penzijních společností své investice více zaměřují na udržitelné investování. Jako překážku v udržitelném financování však spatřuje velká část tuzemských finančních institucí nedostatek těchto aktiv na trhu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má také z compliance u společnosti působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí