Unijní dluhopisový prospekt pro růst

Ing. Blanka Komárková
Dluhopisy a prospekty

Pokud chce emitent nabízet emisi dluhopisů veřejně (veřejná nabídka), bez omezení nabízeného objemu dluhopisů, musí mít schválen prospekt cenného papíru od České národní banky (ČNB).

S ohledem na specifika emitentů a veřejných nabídek je možné sestavit různé formy prospektů – standardní prospekt nebo také unijní prospekt pro růst. Unijní prospekt pro růst je méně náročný než standardní prospekt, pokud jde o administrativní zátěž a náklady emitenta a je určen především pro malé a střední podniky. Jedním z hlavních cílů unie kapitálových trhů je usnadnit těmto podnikům v Unii přístup k financování na kapitálových trzích.

Informace, které musí být v unijním prospektu pro růst uvedeny, jsou stanoveny tak, aby se soustředily především na informace, jež jsou podstatné a relevantní při investování do nabízených cenných papírů. Zajišťují také přiměřenost mezi velikostí společnosti a jejími potřebami ohledně získání finančních prostředků na jedné straně a náklady na vypracování prospektu na straně druhé.

Následující osoby se mohou v případě veřejné nabídky cenných papírů rozhodnout, že sestaví unijní prospekt pro růst v přiměřeném režimu zpřístupňování informací, jestliže nemají žádné cenné papíry přijaty k obchodování na regulovaném trhu:

  1. malé a střední podniky;
  2. emitenti jiní než malé a střední podniky, jejichž cenné papíry jsou nebo mají být obchodovány na trhu pro růst malých a středních podniků, jestliže měli na základě kotací na konci roku za předchozí tři kalendářní roky průměrnou tržní kapitalizaci nižší než 500 000 000 EUR;
  3. emitenti jiní než uvedení v písmenech a) a b), jestliže veřejná nabídka cenných papírů nepřesahuje celkovou hodnotu protiplnění v Unii ve výši 20 000 000 EUR vypočtenou za období dvanácti měsíců a jestliže tito emitenti nemají cenné papíry obchodované v mnohostranném obchodním systému a průměrný počet jejich zaměstnanců nepřekročil za předchozí účetní rok 499;
  4. osoby nabízející cenné papíry vydané emitenty uvedenými v písmenech a) a b).

Problematika veřejné nabídky dluhopisů a prospektů schválených ČNB není jednoduchá. V případě, že chystáte veřejnou nabídku dluhopisů, neváhejte nás kontaktovat.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Blanka Komárková

Ing. Blanka Komárková

Blanka vystudovala finanční obory na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a Podnikatelské fakultě VUT v Brně. Má za sebou dlouholetou praxi u předního obchodníka s cennými papíry, kde se věnovala back-office a risk managementu. V naší kanceláři pracuje hlavně na emisích dluhopisů s prospektem a licenčních řízeních ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí