Úvěrové ukazatele dle zákona o ČNB

Mgr. Filip Urban
Licence ČNB

Novelou zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 219/2021 Sb.), jenž nabyla účinnosti ke dni 1. 8. 2021, byl do tohoto zákona vložen § 45a, který definuje úvěrové ukazatele. Dle tohoto paragrafu nesmí být poskytnut spotřebitelský úvěr zajištěný obytnou nemovitostí, což je nemovitost, kterou obývá její vlastník, pokud by došlo k překročení horní hranice jednoho nebo více úvěrových ukazatelů. Toto neplatí pro spotřebitelské úvěry, které nepřekročí v kalendářním čtvrtletí 5 % celkového objemu spotřebitelských úvěrů zajištěných touto nemovitostí. Dále tento zákaz neplatí pro spotřebitelské úvěry zajištěné obytnou nemovitostí, které jsou poskytnuté za účelem splacení úvěrů zajištěných stejnou nemovitostí a nepřesáhne výši úvěrů.

Úvěrovými ukazateli jsou:

  • výše úvěru k hodnotě zajištění (LTV – Loan To value), který se vypočte jako podíl součtu poskytovaného úvěru a všech dluhů zajištěných nemovitostí, včetně doposud nečerpaných jistin již sjednaných úvěrů, a hodnoty nemovitosti, to celé krát 100 %
  • výše všech dluhů k příjmům žadatele (DSTI - Debt Service To Income), který se vypočte jako podíl celkové výše měsíčních splátek všech dluhů (zajištěných předmětnou nemovitostí i nezajištěných) a čistého příjmu žadatele o úvěr, to celé krát 100 %
  • výše celkového zadlužení k příjmům žadatele (DTI - Debt To Income), který se vypočte jako podíl součtu všech dluhů spotřebitele (zajištěných předmětnou nemovitostí i nezajištěných) a čistého ročního příjmu

Ke stanovení výpočtů byla zmocněna ČNB. Ta připravila návrh vyhlášky o úvěrových ukazatelích a předpokládá účinnost této vyhlášky od 1. 1. 2022.

Aby tyto úvěrové ukazatele mohly být v praxi aplikovány, tedy aby došlo k neposkytnutí spotřebitelského úvěru na základě překročení úvěrového ukazatele, musí být ČNB přijato opatření obecné povahy, které bude určovat horní hranici úvěrových ukazatelů. Zda a kdy bude opatření přijato, je na uvážení ČNB.

V současné době existuje pouze ČNB doporučený úvěrový limit, a to pouze pro LTV. ČNB doporučený úvěrový limit činí 90 % hodnoty nemovitosti.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Filip Urban

Mgr. Filip Urban

Filip je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity a u nás pracuje jako advokátní koncipient. V praxi ovšem není nováčkem, při studiu nabral zkušenosti v advokátní kanceláři působící v oblasti nebankovních spotřebitelských a podnikatelských úvěrů, vymáhání pohledávek a korporátního práva. V naší kanceláři se věnuje především firemnímu právu a regulaci finančních trhů. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí