Novelou č. 233/2014 Sb. došlo s účinností od 1. 12. 2014 ke změně vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu. Novela nově upravila zejména definice některých pojmů používaných ve vyhlášce. Pro budoucí žadatele o registraci či povolení v oblasti platební služeb a vydávání elektronických peněz je významné, že novelou došlo k úpravě obsahů příloh, které se dokládají k žádosti o registraci nebo povolení České národní bance. Např. k žádosti o registraci poskytovatele platebních služeb malého rozsahu je tak po novele vyhlášky třeba doložit:

a) obchodní plán, v němž žadatel též vyhodnotí plnění zákonných limitů objemu provedených transakcí, s tím, že postačující je plán na prvních 12 měsíců provozování požadovaných činností,

b) popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb a činností s tím souvisejících, které hodlá žadatel poskytovat, se zohledněním individuálních podmínek žadatele, zejména popis nakládání s hotovostními a bezhotovostními peněžními prostředky, průběhu platební transakce včetně přijímání a provádění platebních příkazů, vydávání platebních prostředků a poskytování úvěrů, a

c) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby, že v případě zápisu žadatele do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu bude tato smlouva uzavřena.