Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Změny ve výkaznictví subjektů dle § 15 ZISIF – alternativní fondy

Mgr. Marek Soukal

Alternativní fondy (též § 15, minifond apod.) zapsané do seznamu dle § 596 písm. e) ZISIF a fungující v režimu dle § 15 ZISIF mají právními předpisy stanovenou pravidelnou vykazovací povinnost vůči České národní bance (ČNB). Vykazovací povinnost alternativních fondů se v roce 2020 dočkala změny, kterou přinesla vyhláška č. 267/2020 Sb., o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu ČNB.

Z povinného výkaznictví odpadly reporty ROFOS 10 (Rozvaha obhospodařovatele) a ROFOS 13 (Hlášení fondů kvalifikovaných investorů), ve kterých se reportovaly ČNB účetní závěrky a přehledy účastnických cenných papírů vydávaných fondem. Zejména výkaz ROFOS 13 postrádal pro subjekty dle § 15 ZISIF smysl, protože ty na rozdíl od běžných investičních fondů žádné účastnické cenné papíry nevydávají. Z našeho pohledu tak ČNB učinila správný krok.

Subjekty dle § 15 budou za rok 2020 povinny podat následující výkazy:

  • ROFOS 36 - Hlášení podlimitního správce alternativního fondu
  • ROFOS 37 - Hlášení o alternativním fondu podlimitního správce

Svojí strukturou jsou výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37 relativně složité. Povinný subjekt (správce majetku) je povinen ve výkazech podat informace o nejpoužívanějších trzích, hodnotě aktiv, investiční strategii, skladbě portfolia fondu a pod.

Výkazy se podávají jednou ročně, vždy zpětně za uplynulý rok. Lhůta pro podání výkazů za rok 2020 končí dne 30. 1. 2021. Výkazy se nově podávají přes informační systém SDAT České národní banky. Pro přístup do systému SDAT je nutné mít zaručený podpis založený na kvalifikovaném certifikátu.

Naše advokátní kancelář má kvalifikovaný přístup do systému SDAT ČNB. Našim klientům pomáháme sestavit potřebné reportingy a na základě plné moci je podáváme na ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Marek Soukal

Mgr. Marek Soukal

Marek je absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a v naší advokátní kanceláři působí na pozici advokátního koncipienta od října roku 2017. Věnuje se zejména problematice licenčních řízení na ČNB. Marek spolupracoval s klienty na projektech licencí platebních institucí malého i velkého rozsahu, licence obchodníka s cennými papíry či investičního zprostředkovatele. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí