Alternativním fondem je subjekt oprávněný ke správě majetku srovnatelném s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Tento subjekt se zapisuje do seznamu vedeném Českou národní bankou (ČNB). Účelem alternativního fondu je společné investování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené strategie ve prospěch omezeného počtu investorů v blízké vazbě na správce (family & friends). Od fondů kvalifikovaných investorů se liší především tím, že nesmí být veřejně nabízen, nemá stanoven minimální kapitál, nejsou stanoveny požadavky na personální obsazení a ČNB nad ním nevykonává dohled.

Aktiva v alternativním fondu stejně jako jiný majetek podléhají dědickému právu, což znamená, že musejí být v rámci dědického řízení zahrnuty do dědické podstaty. Jedním z předpokladů pro úspěšné dědické řízení je skutečnost, že se dědicové dozví o existenci smlouvy mezi správcem a zůstavitelem.

Pro zjištění konkrétní výše podílu, je notář oprávněn požádat správce alternativního fondu o výpis s oceněním podílu, který má zůstavitel v příslušném alternativním fondu. Práva k majetku definovaném ve smlouvě se správcem zdědí osoba, která je v usnesení o dědictví uvedena jako dědic těchto práv. Toto usnesení o dědictví je po předložení správci podkladem pro přechod podílu na portfoliu alternativního fondu, vedeného v evidenci správce, na dědice. Dědic poté může po nabytí podílu v alternativním fondu pokračovat ve správě, případně může také svou účast v alternativním fondu ukončit.