Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jak na převod dluhopisů

JUDr. Lumír Schejbal

Postup při převodu dluhopisu se odvíjí od skutečnosti, zda má listinnou či zaknihovanou podobu. U každé z podob dluhopisu je postup odlišný.

Převod listinného dluhopisu

Postup při převodu dluhopisů na jinou osobu bývá zpravidla upraven v emisních podmínkách dluhopisů. Emisní podmínky mohou obsahovat ustanovení a podmíněném převodu, přičemž nejobvyklejší případnou podmínkou pro převod dluhopisů bývá udělení souhlasu s převodem statutárním orgánem emitenta. V případě podmíněného převodu je tak potřeba podat statutárnímu orgánu emitenta písemnou žádost o souhlas s převodem dluhopisu na jinou osobu. V případě udělení souhlasu je pak postup stejný jako u dluhopisů, které souhlas s převodem nepotřebují.

Dluhopisy jsou cenné papíry na řad, k jejichž převodu dochází rubopisem a předáním nabyvateli. Postup při převodu listinných dluhopisů může být následující:

  • Byť to není nezbytně nutné doporučujeme při prodeji dluhopisů uzavřít písemnou kupní smlouvu, která může být potřebným důkazem při případném nezaplacení kupní ceny. V úvahu připadá i např. smlouva darovací či smlouva o nepeněžitém vkladu.
  • Převodce dluhopisu musí dluhopis opatřit rubopisem. Rubopis může znít např.: Dne 2.1.2020 převedeno Karlem Novákem na Tomáše Dvořáka a Karel Novák připojí svůj podpis. Podpis nemusí být úředně ověřen.
  • Následuje předání dluhopisu nabyvateli. Tímto dojde k převodu dluhopisu mezi převodcem a nabyvatelem.
  • Aby byl převod dluhopisu účinný vůči emitentovi musí mu být změna vlastníka oznámena. To se zpravidla děje písemným oznámením (dopisem) a přiložením kopie (skenu) dluhopisu opatřeném rubopisem na nového nabyvatele. Emisní podmínky mohou někdy vyžadovat, že podpis na oznámení musí být úředně ověřen. Součástí oznámení by kromě identifikace nabyvatele mělo být i číslo bankovního účtu pro účely zasílání úrokových výnosů emitentem.
  • Emitent na základě doručené žádosti provede neprodleně zápis změn do evidence vlastníků dluhopisů. Od doručení oznámení změn ve vlastnictví dluhopisů je emitent povinen posílat úrokový výnos na bankovní účet nového vlastníka. Do doby oznámení změn odesílá emitent úrokový výnos vlastníkovi vedeném v seznamu vlastníků dluhopisů.

Převod zaknihovaného dluhopisu

V případě zaknihovaných dluhopisů není převod možný bez součinnosti obchodníka s cennými papíry, který vede účet vlastníka dluhopisů v Centrálním depozitáři cenných papírů (CDCP). Převod dluhopisů zaknihovaných v CDCP může probíhat následovně:

  • V případě převodu zaknihovaných dluhopisů je nutné uzavřít písemnou převodní smlouvu.
  • Pokud nabyvatel nemá účet v CDCP, musí si u vybraného OCP, jenž je členem CDCP, otevřít účet, na kterém jsou mu následně vedeny zaknihované cenné papíry, tedy i koupené dluhopisy.
  • Aby mohl OCP převod provést, potřebuje od převodce i nabyvatele obdržet pokyn k převodu. Ten může být obsažen v převodní smlouvě, nebo může být udělen na písemných formulářích, případně telefonicky na nahrávanou linku OCP.
  • Pokud OCP obdrží dostatečně určité pokyny provede vypořádání převodu v CDCP. Vypořádání může být bez peněz (DFP) nebo s penězi v případě, že je kupní cena součástí převodní transakce (DVP).
  • Po provedení převodu OCP vyrozumí převodce a nabyvatele o uskutečnění převodu. Vyrozumění bývá zpravidla zasíláno emailovou zprávou.

V případě převodu zaknihovaných dluhopisů doporučujeme převodcům, aby se u OCP předem informovali ohledně jejich požadavků na dokumenty potřebné k převodu zaknihovaných dluhopisů na nového nabyvatele.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí