Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Jsou asset tokeny předmětem regulace?

Ing. Jana Schejbalová

Asset tokeny jsou vedle platebních tokenů (virtuálních měn) a utility tokenů (pro přístup ke službě či produktu) jedním z druhů kryptoaktiv, která nejsou v současné době komplexně regulována. Pro odpověď na otázku je klíčové, zda lze asset tokeny považovat za investiční nástroje.

Asset tokeny nazývané také „investiční tokeny“ v sobě zahrnují určitá práva, např. majetková práva nebo nároky na výplatu dividend apod. Ve vztahu k financování se jedná o tokeny vydávané v rámci procesu ICO (Inicial Coin Offering) za účelem získání kapitálu. Švýcarský orgán dohledu nad finančním trhem (FINMA) došel k závěru, že pokud jsou asset tokeny nabídnuty veřejnosti, jsou standardizované a vhodné pro hromadné obchodování, má se obecně za to, že se jedná o investiční nástroje a dopadá na ně příslušná regulace. Podrobně o tom píše Tomáš Elbert ve své práci Kryptoaktiva jako cenné papíry?

Jako investiční nástroj vnímá asset tokeny také velká část odborné veřejnosti v České republice, a to z důvodu, že asset tokeny vykazují znaky převoditelných cenných papírů. K těmto znakům patří převoditelnost, obchodovatelnost, standardizace nebo třída cenných papírů. Aby bylo možné považovat asset tokeny za investiční cenné papíry, je pro posouzení zároveň nutné, aby tyto tokeny v sobě zahrnovaly určitá práva a splňovaly investiční účel. Převáží-li investiční účel a zakládá-li token práva obdobná právům spojeným zejména s akciemi nebo dluhopisy, měl by být token, za předpokladu splnění výše uvedených znaků, považován za převoditelný cenný papír. Tématu se obsáhle věnuje kolega Martin Hobza ve svém článku.

Pokud budeme považovat asset tokeny za převoditelné cenné papíry, budou tyto tokeny předmětem regulace se všemi regulatorními důsledky. Emitenti budou povinni např. vyhotovit prospekt cenného papíru a další subjekty finančního trhu budou považovány za poskytovatele investičních služeb.

V České republice naráží výše uvedený přístup na rozpor s národní právní úpravou a přístup ČNB, která se ke kryptoaktivům staví velmi rezervovaně, viz názor bývalého viceguvernér a ČNB Mojmíra Hampla ke kryptoměnám „Nepomáhat, nechránit, neškodit, nevodit za ruku.“ 

Přestože mají asset tokeny svou povahou blízko k investičním cenným papírům jako jedné z kategorií investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 ZKPT, nelze je podle platné právní úpravy a striktního výkladu považovat za listinné ani zaknihované cenné papíry, a proto je nelze regulovat.

Je žádoucí přijmout novou právní úpravu, která by vedle listinných a zaknihovaných cenných papírů umožňovala existenci a nakládání s cennými papíry v elektronické podobě na decentralizované databázi (DLT). Z tohoto důvodu bude nutná novela Občanského zákoníku a ZKPT. Neudržitelnost právní úpravy ČR vyplývá také z aktuálního Nařízení o prospektu, které se v definici cenného papíru odkazuje na směrnici MiFID II. V případě Nařízení o prospektu je evropský pojem finančního nástroje a převoditelných cenných papírů i v České republice aplikován přímo. Z tohoto důvodu lze očekávat, že v budoucnu převáží výklad na evropské úrovni.

V České republice nejsou asset tokeny nijak regulovány. Na evropské úrovni jsou připravena dvě nařízení vztahující se ke kryptoaktivům. Návrhy nařízení jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Jana Schejbalová

Ing. Jana Schejbalová

Na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Finanční podnikání. Po ukončení studia pracovala dlouhodobě jako účetní a projektová manažerka v menší firmě, zabývající se bezpečností práce a technickými překlady. V naší advokátní kanceláři pracuje od roku 2016 a zaměřuje se na emise dluhopisů. Své praktické zkušenosti s ekonomickými záležitostmi využívá především při přípravě podkladů k prospektům dluhopisů. Hovoří německy a anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí