Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Limity pro hotovostní platby a výjimky

Mgr. Kristýna Adlerová

Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti (dále jen „ZOPH“), který je platný již od roku 2004, zakazuje provádět hotovostní platby převyšující 270.000 Kč (cca 10.000 EUR). Tato částka je denním limitem, který nesmí překročit ani fyzická, ale ani právnická osoba při obchodní transakci. Důvodem schválení tohoto zákona je zejména snaha omezení daňových úniků, prevence proti korupci, a především působení proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

ZOPH nedefinuje platbu hotovostní, ale pouze bezhotovostní a to v § 2 odst. 1 písm. b) jako platbu provedenou převodem peněžních prostředků na území České republiky prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně nebo převodem peněžních prostředků prostřednictvím peněžního ústavu v české nebo cizí měně z území České republiky na území jiného státu.

Za hotovostní platbu ZOPH nepovažuje např. vložení hotovosti na účet u peněžního ústavu (stejně tak výběr hotovosti), výměnu bankovek a mincí za jiné bankovky a mince prostřednictvím peněžního ústavu, a dále některé kroky vůči ČNB, např. předání nestandardně poškozených tuzemských bankovek a mincí a zadržení bankovek a mincí, u kterých existuje důvodné podezření, že jsou padělané a jejich předání ČNB. Mimo výše uvedené se ZOPH nevztahuje na provozování směnárenských služeb, tedy předávání a převádění peněžních prostředků při provádění směnárenských obchodů osobou oprávněnou provozovat směnárenskou činnost, kde je možné denní limit překročit.

Ze zákona však také platí několik výjimek, u kterých se sice jedná o hotovostní platbu, přesto není povinné dodržovat denní limit dle ZOPH. Jedná se například o platby daní a poplatků, povinné platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, platby důchodů z důchodového pojištění, platby pojistného a výplaty pojistného plnění ze soukromého pojištění, platby prováděné ČNB při prodeji pamětních mincí a platby přijaté soudním exekutorem, soudem nebo správním orgánem při exekuci nebo výkonu rozhodnutí. Zajímavostí pro současnou situaci je, že omezení neplatí také pro platby prováděné v době krizového stavu vyhlášeného podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon.

Za porušení zákona jsou stanoveny sankce v § 5 ZOPH, fyzické osobě hrozí za porušení pokuta až do výše 500.000 Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě hrozí pokuta ještě 10x větší.

Závěrem je potřeba zmínit navíc dary, půjčky a dražby, které byly dříve oblastí, kterou se musely zabývat soudy. V zákoně nebylo jasně vymezeno, zda se omezení týká také této oblasti, což postupně vedlo např. v případě dražeb k novelizaci zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, kde byla tato otázka již výslovně ujasněna. Dražební jistota i zaplacení finální ceny dosažené vydražením musí být zaplacena v souladu se ZOPH. Platba tedy musí proběhnout bezhotovostně, pokud se jedná o částku vyšší než 270.000 Kč. Stejně tak dary a půjčky podléhají režimu ZOPH.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Kristýna Adlerová

Mgr. Kristýna Adlerová

V roce 2018 Kristýna ukončila studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a nastoupila do naší advokátní kanceláře na pozici advokátní koncipientky. Věnuje se především problematice compliance finančních institucí, internímu auditu a řízení operačních rizik. Hovoří anglicky a německy.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí