Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Účinnost velké novely AML zákona

Mgr. Veronika Uhlířová

17. prosince 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Novela transponuje V. AML směrnici, přičemž část je transponována zákonem o evidenci skutečných majitelů, který v současnosti čeká na opětovné projednání v Poslanecké sněmovně po vrácení návrhu Senátem s pozměňovacími návrhy.

Účinnost novely je tzv. dělená, tedy celá novela NEnabývá účinnosti stejným dnem. Účinnost je rozdělena na 6 částí.

Zjednodušeně se dá říci, že vše významnější nabývá účinnosti již od 1. 1. 2021. Pozdější účinnosti v převážné míře nabydou pouze drobnější změny, které nemají na základní AML povinnosti velký vliv.

Velmi významnou změnou AML zákona je rozšíření okruhu povinných osob, kdy povinnými osobami budou nově např. i osoby obchodující s nemovitými věci v rámci své podnikatelské činnosti, realitní zprostředkovatelé, osoby obchodující s v zákoně blíže určenými uměleckými díly v hodnotě přesahující 10 000 EUR, osoby spravující majetek srovnatelný s obhospodařováním (§ 15 ZISIF), osoby poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (kryptoaktiva) či svěřenští správci.

Osoby, které se nově staly povinnými osobami mají povinnost do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. do 2. 3. 2021, vypracovat systém vnitřních zásad a hodnocení rizik a zaslat jej v této lhůtě ČNB či FAU (dle § 21a AML zákona).

Systém vnitřních zásad i navazující dokumenty pro naše klienty připravujeme často, s opatřeními proti praní špinavých peněz máme rozsáhlé zkušenosti a rádi pro vás všechno potřebné zpracujeme. Bližší informace o našich službách v této oblasti naleznete na tomto místě na našem webu.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Mgr. Veronika Uhlířová

Mgr. Veronika Uhlířová

Veronika vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a od roku 2017 působí v naší advokátní kanceláři. Nyní na pozici advokátky. Je specialistka na korporátní právo, spotřebitelské úvěrování a AML/CFT problematiku. Veronika např. pomáhala našim klientům vyřídit licence nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, zastupovala klienty v řízeních týkajících se problematiky AML či řešila právní problematiku crowdfundingu. Hovoří anglicky.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí