Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Limity v případě souběhu více emisí dluhopisů jednoho emitenta

JUDr. Lumír Schejbal

Těsně před koncem roku se ČNB detailně vyjádřila k otázce, jak se posuzují limity v případě nabídky více emisí dluhopisů (cenných papírů) jednoho emitenta.

Výjimka pro podlimitní emise (dluhopisů) do 1 mil. EUR

Ve své dopovědi ČNB dává najisto, že V případě více emisí dluhopisů (cenných papírů) jednoho emitenta je třeba pro účely výjimky podle § 34 odst. 4 písm. g) ZPKT (cenné papíry, jejichž celková hodnota protiplnění je nižší než částka 1 000 000 EUR) sčítat celkové hodnoty protiplnění cenných papírů stejného druhu nabízených v průběhu 12 měsíců.

ČNB uvádí konkrétní příklad: Emitent nabídne dne 1. 1. 2018 emisi dluhopisů o celkové výši protiplnění 800 000 EUR. V polovině následujícího roku 2019 zamýšlí emitent pokračovat v dluhopisovém financování svých aktivit a dne 1. 7. 2019 hodlá veřejnosti nabídnout další emisi dluhopisů, a to opět s využitím výjimky de minimis. Vzhledem k tomu, že emitent evidoval ke dni 1. 7. 2018 z původní nabídky objem upsaných dluhopisů ve výši 500 000 EUR, nesmí výše protiplnění dluhopisů nově nabídnutých k 1. 7. 2019 převýšit částku 700 000 EUR. V opačném případě vznikne emitentovi v souvislosti s nabídkou těchto dluhopisů povinnost uveřejnit jejich prospekt.

Z uvedeného příkladu vyplývá, že společnost může souběžně nabízet k jednomu dni dluhopisy v max. objemu 1 mil. EUR. Otázkou je, zda by ČNB akceptovala postup, kdy emitent na svých stránkách vyvěsí informaci o ukončení nabídky první emise k 30.6.2018, případně udělá dodatek k emisním podmínkám, kde zkrátí emisní lhůtu k tomuto datu. Tedy fakticky přestane první emisi nabízet. Pokud by tento postup byl ze strany ČNB akceptován, mohl by objem druhé emise dluhopisů k 1.7.2019 být až 1 mil. EUR.

Privátní emise (dluhopisů) do 149 osob

V případě více emisí dluhopisů (cenných papírů) jednoho emitenta je třeba pro účely výjimky podle § 35 odst. 2 písm. b) ZPKT (neveřejná nabídka určená omezenému okruhu osob - do 149) sčítat okruh oslovených osob u cenných papírů, které jsou charakteristické shodnými jednotícími prvky.

V praxi to znamení, že pokud emitent souběžně vydá 2 emise privátních dluhopisů či kombinaci veřejné podlimitní emise a privátní emise dluhopisů, počty upisovatelů souběžných emisí se pro účely výjimky sčítají.

Celou odpověď ČNB k uvedené problematice naleznete zde

Doporučujeme všem zájemcům o emise dluhopisů bez prospektu, aby její vydání konzultovali s kvalifikovanými poradci. Naše advokátní kancelář nabízí kompletní vypracování emise dluhopisů na klíč.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí