Od 21. července 2019 v celé Evropské unii začne platit nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení o prospektu“). Nařízení o prospektu novelizuje dosavadní pravidla pro vyhotovování, schvalování a uveřejňování prospektů cenných papírů a přináší řadu novinek, které mají za cíl zjednodušit a zefektivnit pravidla a související administrativní postupy a usnadnit zejména malým a středním podnikům přístup na finanční trhy.

V souvislosti s tím vyvstal praktický dotaz ohledně přechodných ustanovení výše uvedeného Nařízení o prospektu, a sice jaká právní úprava se bude vztahovat na prospekt podaný např. v květnu 2019 a schválený po 21. červenci 2019?

V takovém případě nutné aplikovat ustanovení čl. 46 odst. 3 Nařízení o prospektu, dle kterého se prospekty schválené před 21. 7. 2019 řídí dosavadní právní úpravou a prospekty schválené po tomto datu úpravou dle nového Nařízení o prospektu. Není tak rozhodující okamžik zahájení příslušného správního řízení. Emitent musí již při podání žádosti brát v úvahu předpokládané datum schválení prospektu. Hodlá-li emitent pro vyhotovení prospektu využít dosavadní právní úpravu, doporučujeme podat žádost o schválení takového prospektu s dostatečným předstihem před datem 21. 7. 2019.