Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Musí investor vracet listinný dluhopis emitentovi?

JUDr. Lumír Schejbal

Častým dotazem našich klientů, emitentů listinných dluhopisů je, zda musí vlastníci dluhopisů tyto po či před splacením vracet emitentovi.

Dluhopis je dle § 1 zákona o dluhopisech definován jako cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky. Dluhopis je tak formalizovaná půjčka vtělená do cenného papíru. Klíčovým definičním znakem dluhopisu je právo na jeho splacení.

Z uvedeného plyne, že pokud emitent dlužnou částku, kterou reprezentuje dluhopis (jistinu) splatí, právo na splacení dlužné částky zaniká. Splacením dlužné částky (a příslušenství) dluhopis zaniká a z dluhopisu jako cenného papíru se stává papír bezcenný. Tuto tezi podporuje i § 15a, který konstatuje, že vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti (splynutím). Analogicky tedy dluhopisy v držení vlastníků odlišných od emitenta zanikají splacením. V neposlední řadě tento závěr podporuje i § 1908 občanského zákoníku, který uvádí, že splněním dluhu závazek zaniká.

Odpověď na dotaz v úvodu článku tedy zní, že vlastníci dluhopisů nemusejí listinné dluhopisy vracet ani před ani po splacení emitentovi. Splacením dluhopis jako cenný papír zaniká.

U zaknihovaných dluhopisů dojde po jejich splacení k zániku na příkaz emitenta centrálnímu depozitáři.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí