Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Musí investor vracet listinný dluhopis emitentovi?

JUDr. Lumír Schejbal

Častým dotazem našich klientů, emitentů listinných dluhopisů je, zda musí vlastníci dluhopisů tyto po či před splacením vracet emitentovi.

Dluhopis je dle § 1 zákona o dluhopisech definován jako cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky. Dluhopis je tak formalizovaná půjčka vtělená do cenného papíru. Klíčovým definičním znakem dluhopisu je právo na jeho splacení.

Z uvedeného plyne, že pokud emitent dlužnou částku, kterou reprezentuje dluhopis (jistinu) splatí, právo na splacení dlužné částky zaniká. Splacením dlužné částky (a příslušenství) dluhopis zaniká a z dluhopisu jako cenného papíru se stává papír bezcenný. Tuto tezi podporuje i § 15a, který konstatuje, že vlastní dluhopisy nabyté emitentem zanikají datem jejich splatnosti (splynutím). Analogicky tedy dluhopisy v držení vlastníků odlišných od emitenta zanikají splacením. V neposlední řadě tento závěr podporuje i § 1908 občanského zákoníku, který uvádí, že splněním dluhu závazek zaniká.

Odpověď na dotaz v úvodu článku tedy zní, že vlastníci dluhopisů nemusejí listinné dluhopisy vracet ani před ani po splacení emitentovi. Splacením dluhopis jako cenný papír zaniká.

U zaknihovaných dluhopisů dojde po jejich splacení k zániku na příkaz emitenta centrálnímu depozitáři.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí