Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Nový zákon o spotřebitelském úvěru nabyl platnosti!

JUDr. Lumír Schejbal

Počátkem srpna vyšel ve Sbírce zákonů pod č. 257/2016 zákon o spotřebitelském úvěru (dále jen „zákon“). Nová právní úprava zcela mění podmínky pro podnikání v oblasti spotřebitelského úvěrování. Subjekty poskytující spotřebitelské úvěry, které doposud nezačaly s přípravou na licenční řízení, by tak měly učinit co nejdříve.

Účinnost zákona a přechodná ustanovení

Dle ustanovení § 179 zákona nabývá tento účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Zákon vyšel ve Sbírce 5. srpna, a proto nabude účinnosti od 1. 12. 2016.

Dle § 169 zákona ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka (dále jen „ČNB“) rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. To však jen za předpokladu, že podá žádost o licenci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti rozhoduje ve správním řízení ČNB. Ta má dle § 169 zákona na rozhodnutí lhůtu 15 měsíců.

Pokud tedy zákon o spotřebitelském úvěru nabude účinnosti 1. 12. 2016, musejí stávající poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podat žádost o povolení (licenci) k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do 28. 2. 2017. Stávající poskytovatelé, kteří stihnou do uvedeného data žádost o povolení nebankovního poskytovatele úvěrů na ČNB podat, mohou svou činnost vykonávat do doby, než ČNB rozhodne o jejich žádosti, nejdéle však 31. 5. 2018.

Příprava na licenční řízení a minimální kapitál

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost a její nezbytné přílohy bude nutné na ČNB podat do konce února 2017, doporučujeme všem stávajícím subjektům poskytujícím spotřebitelské úvěry zahájit činnost směřující k získání povolení co nejdříve. Subjekty, které zahájí přípravné práce až na konci roku 2016, nemusí zákonné lhůty k podání žádosti stihnout. A to i z toho důvodu, že minimální počáteční kapitál žadatele musí činit 20 miliónů Kč. Pokud žadatel nebude tuto podmínku v době podání žádosti splňovat, nelze tento nedostatek dodatečně v průběhu řízení zhojit a žádost bude ze strany ČNB zamítnuta pro nesplnění zákonných předpokladů žadatele.

Věcné, personální a organizační předpoklady

Věcné, personální a organizační předpoklady, které musí žadatelé o povolení nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru splnit, jsou obsaženy v samotném zákoně a v připravovaných prováděcích vyhláškách ČNB. Vyhlášky jsou v současné době v legislativním procesu a během několika týdnů by měly být schváleny ČNB a vyjít ve Sbírce zákonů.

Důvěryhodnost osob

Důvěryhodnost jako jeden z personálních předpokladů se prokazuje výpisem z příslušného rejstříku případně prohlášením. U právnických osob se důvěryhodnost posuzuje na základě podobných kritérií jako u osob fyzických s ohledem na jejich specifické postavení. Trestní bezúhonnost je posuzována ve stejném rozsahu jako u fyzických osob. Připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru dále vyžaduje, aby u právnické osoby nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku v posledních 5letech od data podání žádosti. Podmínky důvěryhodnosti fyzické osoby uvedené výše musí splňovat každý člen orgánů společnosti. U všech osob vyžaduje připravovaný zákon o spotřebitelském úvěru, aby jejich činnost dávala předpoklad řádného provozování činnosti.

Odborná způsobilost

Kvalifikační způsobilostí se zabývá připravovaná vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru. Nebankovní poskytovatelé jsou povinni zajistit odbornou způsobilost u svých pracovníků, vázaných zástupců a zprostředkovatelů. Samotná odborná způsobilost se dělí na všeobecné znalosti (vyžaduje se maturitní zkouška nebo vyšší vzdělání) a odborné znalosti a dovednosti (absolvování nově vytvořené zkoušky u akreditované osoby, které udělila akreditaci ČNB podle zákona o spotřebitelském úvěru).

Původ kapitálu

V rámci licenčního řízení dokládá nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru dokumenty prokazující původ kapitálu a další dokumenty zobrazující finanční situaci. V případě, že je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru ovládanou osobou, vyžaduje nový zákon o spotřebitelském úvěru dokumenty prokazující důvěryhodnost a původ finančních zdrojů.

Vnitřní předpisy

Přílohou žádosti o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je i široká škála vnitřních předpisů. Dle nového zákona o spotřebitelském úvěru jsou vyžadována pravidla a postupy např. pro řádné administrativní a účetní postupy, pravidla odměňování pracovníků, pravidla pro vymáhání pohledávek, pravidla kontroly činnosti osob, jejichž prostřednictvím nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru poskytuje spotřebitelský úvěr.

Uvedená pravidla ve formě vnitřních předpisů bude schvalovat statutární orgán nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů. Vnitřní předpisy budou závazné pro zaměstnance a pověřené pracovníky poskytovatele, a to v návaznosti na jejich funkce upravené v organizačním řádu či popisu pracovních míst.

Závěr

Povolení k činnosti poskytovatele nebankovního spotřebitelského úvěru se bude udělovat ve správním řízení před ČNB. Licenční správní řízení bude podobné řízení o udělení povolení k činnosti platební instituce či obchodníka s cennými papíry. Vzhledem ke složitosti takových řízení doporučujeme již nyní zahájit kroky k přípravě žádosti a podkladů pro udělení povolení, případně se obrátit na odborné poradce se zkušenostmi z licenčních řízení u ČNB.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí