Senát v pondělí 18. 7. 2016 schválil bez pozměňovacích návrhů zcela nový zákon o spotřebitelském úvěru. Dá se tedy konstatovat, že máme k dispozici finální text zákona, který již čeká jen na podpis prezidenta a následně vyjde ve Sbírce zákonů.

Dle § 179 zákona o spotřebitelském úvěru (ZSU) nabývá zákon účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení. Předpokládáme, že zákon vyjde ve Sbírce v průběhu srpna 2016. To by v praxi znamenalo, že zákon nabyl účinnosti od 1. 12. 2016.

Dle § 169 ZSU ten, kdo byl přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn poskytovat spotřebitelský úvěr na základě živnostenského oprávnění, může provozovat tuto činnost na základě živnostenského oprávnění do doby, než Česká národní banka (ČNB) rozhodne o žádosti o udělení oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů, nejdéle však do 18 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. To však jen za předpokladu, že podá žádost o licenci do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti ZSU. Marným uplynutím této lhůty oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru zaniká.

O udělení oprávnění k činnosti na základě přijaté žádosti rozhoduje ve správním řízení ČNB. Ta má dle § 169 ZSU na rozhodnutí lhůtu 15 měsíců.

Pokud tedy ZSU nabude účinnosti 1. 12. 2016, musejí stávající poskytovatelé spotřebitelských úvěrů podat žádost o povolení (licenci) k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru do 28. 2. 2017. Stávající poskytovatelé, kteří stihnou do uvedeného data žádost o povolení nebankovního poskytovatele úvěrů na ČNB podat, mohou svou činnost vykonávat do doby, než ČNB rozhodne o jejich žádosti, nejdéle však 31. 5. 2018.

Vzhledem ke skutečnosti, že žádost a její nezbytné přílohy bude s velkou pravděpodobností nutné na ČNB podat do konce února 2017, doporučujeme všem stávajícím subjektům poskytujícím spotřebitelské úvěry zahájit činnost směřující k získání povolení. Subjekty, které zahájí přípravné práce až na konci roku 2016, nemusejí zákonné lhůty k podání žádosti stihnout.

Ohledně přípravy žádosti s všech jejich příloh stanovených ZSU a prováděcími vyhláškami doporučujeme se obrátit na zkušené právní poradce, kteří mají prokazatelné praktické zkušenosti s licenčními řízeními u ČNB.