Participace pohledem ČNB

JUDr. Lumír Schejbal
Finanční služby a regulace

V praxi se setkáváme s dotazy k právní povaze participace na úvěrech. Při našich odpovědích vycházíme mj. i z aktuálního přístupu České národní banky (ČNB) k této problematice.

Participace obecně není ze strany ČNB vnímána jako regulovaný nástroj a nepodléhá regulaci, viz vyjádření ČNB ze dne 21.12.2021: Dohledu České národní banky rovněž obvykle nepodléhají ani investice do podílů (participací) na úvěrech, jejichž výnos se odvozuje od výnosu z podkladových úvěrů, případně z nájmů úvěrovaných nemovitostí apod. Tyto obchodní modely bývají často označovány jako tzv. crowdfundingové.

V konkrétním případě však může být pohled ČNB jiný. V sankčním správním řízení vedeném pod sp. zn.  Sp/2020/347/573 z 1.3.2021 ČNB zmínila v daném kontextu i svůj názor na právní povahu participace:

Účastník řízení nabízí investorům možnost investovat do úvěrů pomocí tzv. participací. Z čl. III odst. 4 všeobecných obchodních podmínek vyplývá, že participace je právo investora účastnit se v odpovídajícím rozsahu na výnosech a ztrátách konkrétního úvěru poskytnutého účastníkem řízení, a to konkrétně ve formě získání práva na výplatu výnosu, vypořádací částky nebo jiné částky. Správní orgán vyhodnotil participace tak, že vykazují znaky nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, které jsou dle ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu investičními nástroji. V případě, že investor neměl zájem dále držet participaci, nabízel účastník řízení možnost zprostředkování investora a prodej participace na tzv. sekundárním trhu.

V rozhodnutí však šlo meritorně o zcela něco jiného (nesplnění informační povinnosti) a v daném kontextu ČNB zejména vadil sekundární trh s participacemi, tedy zprostředkování obchodů s participacemi.

Z výše uvedeného lze dovodit postoj ČNB, který je dle našeho názoru takový, že originární nabytí participací a jejich doporučování ČNB nyní jako problematické nevidí, vadí ji ale zprostředkování obchodů s již existujícími participacemi, tedy přijetí a předání pokynu, případně provedení (spárování) pokynů k převodu participace.

Budoucí právní výklad je však nejasný. Může směřovat k tomu, že v případě, že se nebude jednat o produkt skupinového financování dle nařízení o crowdfundingu, může být na participaci nahlíženo jako na investiční nástroj. Takový výklad by však pravděpodobně vedl k zániku mnoha crowdfundingových platforem, jelikož by nesplňovaly regulatorní podmínky pro činnost. ČNB nyní dle našeho názoru participace spíše regulovat nechce, ale pokud crowdfundingové produkty začnou defaultovat, může přijít tlak, aby to řešit začala. 

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí