Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Pracovník z pohledu požadavků na odbornost a důvěryhodnost podle zákona o spotřebitelském úvěru

Almíra Pitronova

ČNB vydala dne 19.10.2018 odpovědi na dotazy ohledně pojmu pracovník z pohledu požadavků na odbornost a důvěryhodnost podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Úplné znění textu naleznete zde.

Zákon o spotřebitelském úvěru vymezuje pojem pracovník, jako osobu, která je s poskytovatelem nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru v pracovněprávním vztahu, anebo člen statutárního orgánu nebo správní rady poskytovatele nebo zprostředkovatele spotřebitelského úvěru nebo prokurista, pokud se přímo podílejí na poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, či jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní.

Podle odpovědí ČNB je pro posouzení, zda osoba spadá pod definici pracovníka, rozhodující pozice dané osoby, tedy zda je zaměstnancem, členem statutárního orgánu nebo správní rady nebo prokuristou, zda se přímo podílí na činnostech viz výše, nebo je za provádění takovýchto činností zodpovědná.

Podřazení osoby pod definici pracovníka je důležité zejména ve vztahu k povinnostem, které oprávněná osoba/samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru musí dodržovat. Je nutné dodat, že za vymezení okruhu osob, které tuto definici splňují je zodpovědný příslušný poskytovatel nebo samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Mezi povinnosti osoby oprávněné poskytovat spotřebitelský úvěr patří zajištění, aby pracovníci, prostřednictvím kterých je spotřebitelský úvěr poskytován, splňovali podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti s tím, že je poskytovatel povinen zajistit, že si tyto osoby odborné znalosti a dovednosti udržují.

Definici pracovníka, kromě osob výše uvedených, splňují dle odpovědí ČNB i zaměstnanci, kteří nejsou v přímém styku s klienty, ale jsou za poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru zodpovědní, tj. tuto činnost přímo řídí a kontrolují, případně hrají v procesu zprostředkování spotřebitelského úvěru jinou důležitou roli. U osob, které se podílejí výhradně na vymáhání práv a plnění povinností ze smluv, je pro posouzení, zda spadají pod definici pracovníka, a tedy musí splnit podmínky odborné způsobilosti a důvěryhodnosti, zásadní konkrétní náplň práce.

Definici pracovníka nesplňují mj. tyto osoby:

  • osoba činná pro poskytovatele nebo zprostředkovatele na základě živnostenského oprávnění (protože se zpravidla bude jednat o vázaného zástupce či samostatného zprostředkovatele),
  • osoba působící pouze na podpůrných funkcích (např. zaměstnanci marketingu, účetního oddělení, IT a pod),
  • osoba, která v obecné rovině zjišťuje zájem osoby o případné uzavření smlouvy (tipař),
  • osoba, vykonávající pouze činnost spočívající v kontaktování klientů v prodlení a jejich upomínání (inkasista),
  • osoba vykonávající činnosti kurýra, spočívající ve vkládání úvěrové dokumentace do obálek a doručování smluvní dokumentace.

Podmínku odborné způsobilosti a důvěryhodnosti musí kromě pracovníka ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru splnit i zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a vázaní zástupci., Zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru a vázaní zástupci a jejich pracovníci jsou povinni splnit podmínku odborné způsobilosti do 1. 12. 2018. V případě, že z jejich strany nedojde ke složení odborné zkoušky do 1.12.2018, je zastoupený po tomto datu povinen okamžitě ukončit smlouvu s těmito osobami.

Ve výjimečných případech je možné, aby nastala situace, kdy nebudou členové statutárního orgánu nebo správní rady osobami, které se přímo podílejí na poskytování neb zprostředkování spotřebitelského úvěru ani za tyto činnosti nejsou zodpovědní a tím nemusí splňovat podmínku odborné způsobilosti a důvěryhodnosti. Tato situace může nastat, pokud se jedná např. o společnost s víceúrovňovou organizační strukturou a širokým předmětem vykonávaných činností, kdy poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebude hlavní nebo dokonce výlučnou činností, a proto bude řízením této činnosti pověřená jiná osoba (nebo osoby) v řídící hierarchii, která není členem statutárního orgánu nebo správní rady (například ředitel obchodního útvaru).

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí