Praktický průvodce financováním dluhopisy pro malé a střední podniky

JUDr. Lumír Schejbal
Dluhopisy a prospekty

Jak malé a střední podniky (SME) rostou a rozvíjejí se, často potřebují dodatečný kapitál na financování svého provozu, projektů nebo rozvoje. Financování podnikovými dluhopisy se stává stále atraktivnější možností pro firmy, které chtějí získat kapitál bez rozmělnění vlastních finančních zdrojů. V tomto praktickém průvodci se budeme zabývat hlavními výhodami, procesem emise podnikových dluhopisů a tipy, které zajistí úspěšnou emisi dluhopisů pro vaši společnost.

Výhody financování prostřednictvím podnikových dluhopisů

Nižší náklady na kapitál
 •     Úrokové platby jsou daňově odpočitatelné, což snižuje celkové náklady na financování.
 •     Podnikové dluhopisy mají často nižší úrokové sazby ve srovnání s jinými možnostmi financování.
Zachování kontroly
 •     Na rozdíl od kapitálového financování nedochází vydáním podnikových dluhopisů k rozmělnění vlastnictví nebo kontroly.
 •     Držitelé dluhopisů nemají žádný vliv na rozhodování společnosti, což umožňuje manažerskému týmu zachovat si kontrolu.
Flexibilita
 •     Korporátní dluhopisy lze přizpůsobit potřebám společnosti, včetně data splatnosti, úrokové sazby a struktury plateb.
 •     Společnosti si mohou vybrat mezi pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou, případně kombinací obou.

Proces emise podnikových dluhopisů

Příprava na emisi
 1. Vytvořte si jasnou představu o finančních potřebách a cílech vaší společnosti (obchodní plán).
 2. Konzultujte proces emise dluhopisů s právními poradci, abyste zhodnotili proveditelnost a potenciální přínosy emise podnikových dluhopisů.
 3. Nechte si profesionálně připravit veškerou potřebnou dokumentaci, včetně prospektu dluhopisů u nadlimitních emisí.
Výběr upisovatele
 1. Najděte si poradce se zkušenostmi s upisováním podnikových dluhopisů.
 2. Vyjednejte podmínky smlouvy o umístění, včetně poplatků a struktury emise dluhopisů.
Marketing a stanovení ceny dluhopisů
 1. Ve spolupráci s prodejcem vypracujte marketingovou strategii zaměřenou na vhodné investory.
 2. Určete vhodnou úrokovou sazbu a výnos na základě faktorů, jako je kreditní riziko společnosti, podmínky na trhu a poptávka investorů.
Uzavření transakce
 1. Dokončete dokumentaci k dluhopisům a získejte souhlas dohledového orgánu (prospekt u nadlimitních emisí schvaluje ČNB).
 2. Finanční prostředky získané z emise dluhopisů použijte v souladu s emisními podmínkami, případně prospektem.

Tipy pro úspěšnou emisi dluhopisů

Zajistěte transparentnost a jasnou komunikaci
 •     Poskytněte potenciálním investorům přesné, včasné a komplexní informace o společnosti.
 •     Průběžně komunikujte s investory a upisovateli v průběhu celého procesu vydávání a existence emise dluhopisů.
 •     Použijte kovenanty či jiné záruky k závazkům z dluhopisů.
Udržujte silný kreditní profil
 •     Usilujte o zlepšení a udržení kreditní síly, abyste přilákali investory a zajistili si příznivé úrokové sazby.
 •     Doporučujeme sledovat a řídit finanční rizika, včetně kolísání úrokových sazeb a měnové expozice.
Zvažte načasování a tržní podmínky
 •     Sledujte tržní podmínky a ekonomické ukazatele, abyste určili optimální dobu pro vydání dluhopisů.
 •     Buďte připraveni upravit své emisní plány na základě měnících se tržních podmínek nebo poptávky investorů.

Závěr

Financování podnikovými dluhopisy je atraktivní možností pro malé a střední podniky, které chtějí získat kapitál bez rozředění vlastního kapitálu. Pochopíte-li výhody, proces emise a využijete-li tipy uvedené v tomto článku, může vaše společnost úspěšně proplout světem financování podnikovými dluhopisy a zajistit si prostředky potřebné pro růst a expanzi.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Jsem zakládající partner advokátní kanceláře. Po ukončení studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity jsem pracoval jako právník a compliance officer u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy a CYRRUS. V roce 2007 jsem založil vlastní advokátní kancelář se specializací na finanční regulaci. Jsem členem Asociace pro kapitálový trh, České fintech asociace a Českého compliance institutu. Působím jako externí vyučující na Právnické fakultě MU.

Mou specializací je právo finančních trhů s businessovým přesahem. V rámci své dosavadní praxe jsem zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel jsem se na projektech financovaných korporátními dluhopisy v řádu miliard Kč, zastupoval jsem klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Spolu s kolegy jsem připraven pro vás začít pracovat.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí