Finanční služby

Právo finančních trhů je dynamické odvětví, kde se legislativa a právní regulace mění několikrát do roka.

Naše advokátní kancelář sleduje legislativní proces v EU i v ČR a často se jej i aktivně účastní. I proto jsme s předstihem informováni o připravovaných změnách a můžeme našim klientům včas pomoci přizpůsobit jejich podnikání požadované regulatorní praxi. Monitorujeme rozhodovací praxi České národní banky v oblasti finančního trhu a FAU MF v oblasti AML/CFT a upozorňujeme na ni naše klienty, kterými jsou obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, investiční společnosti a fondy, pojišťovací zprostředkovatelé, poskytovatelé nebankovních půjček a další.

Odborné poradenství v oblasti emisí a uplatňování práv z cenných papírů a investičních nástrojů je náš denní chléb. Mnoho našich klientů jsme zastupovali v licenčních, povolovacím či sankčních řízeních před ČNB.

Spotřebitelské úvěrování

 • založení nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů
 • příprava žádosti a všech příloh pro o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů
 • zastupování ve správních řízeních před ČNB o udělení licence nebankovního poskytovatele spotřebitelských úvěrů
 • vypracování klientské smluvní dokumentace
 • vypracování vnitřních předpisů a postupů
 • nastavení vhodné organizace vnitřního provozu
 • opatření proti praní špinavých peněz (AML)
 • výkon compliance
 • výkon interního auditu
 • zastupování při kontrolách a sankčních řízeních ze strany ČNB

Cenné papíry

 • směnky, plnění ze směnek
 • garantované převody cenných papírů
 • opční transakce, repo operace, buy/sell operace, půjčky cenných papírů
 • změna podoby, druhu či formy akcií
 • poradenství při emisích cenných papírů registrovaných i neregistrovaných (private placements)
 • vypracování prospektu cenných papírů a zastupování při schvalování prospektu ve správním řízení před ČNB
 • vypracování emisních podmínek dluhopisů a komplexní zajištění vydání emise, více zde

Obchodování s cennými papíry

 • založení obchodníka s cennými papíry na klíč
 • zastupování ve správních řízeních před ČNB o udělení licence obchodníka s cennými papíry
 • vypracování klientské smluvní dokumentace
 • vypracování vnitřních předpisů a postupů
 • nastavení vhodné organizace vnitřního provozu
 • opatření proti praní špinavých peněz (AML)
 • školení zaměstnanců v oblasti poskytování investičních služeb
 • výkon compliance
 • výkon interního auditu
 • zastupování při kontrolách a sankčních řízeních vedených u ČNB

Investiční zprostředkování

 • registrace investičního zprostředkovatele u ČNB
 • registarace vázaných zástupců u ČNB
 • smlouvy mezi investičními zprostředkovateli a vázanými zástupci
 • vypracování klientské smluvní dokumentace
 • vypracování vnitřních předpisů a postupů
 • nastavení vhodné organizace vnitřního provozu
 • školení zaměstnanců v oblasti poskytování investičních služeb
 • výkon compliance
 • přeměna investičního zprostředkovatele na obchodníka s cennými papíry
 • zastupování při kontrolách a sankčních řízeních vedených u ČNB

Bankovnictví

 • úvěrové financování projektů, akviziční financování strukturované úvěry a půjčky
 • vyjednávání podmínek úvěrů a půjček
 • zajišťovací instrumenty úvěrů a půjček, nemovitosti, cenné papíry, movité věci, obchodní podíly, závod, práva duševního vlastnictví
 • refinancování stávajících úvěrů, vyjednávání podmínek uvolnění zástav a zajištění
 • dluhopisové financování, dluhopisové programy, zajištění dluhopisů, výkon agenta pro zajištění
 • strukturované finanční nástroje, akciové dluhopisy, inovativní investiční nástroje, směnečné programy
 • vymáhání úvěrů a půjček, strukturované řešení platební neschopnosti, dozajištění bankovních pohledávek
 • prodej pohledávek a půjček z portfolií bank
 • právní due diligence pro banky i dlužníky
 • vyjednávání řešení platebního selhání klientů bank
 • smluvní dokumentace bankovních produktů, obchodní podmínky, produktové listy, propagace

Kolektivní investování

 • založení investiční společnosti na klíč
 • založení investičního fondu kvalifikovaných investorů
 • zastupování ve správním řízení před ČNB o udělení licence investiční společnosti či investičnímu fondu
 • vypracování statutu fondu
 • smlouvy o úpisu podílových listů či akcií fondů
 • smlouvy s depozitářem
 • vypracování vnitřních předpisů a postupů
 • nastavení vhodné organizace vnitřního provozu
 • opatření proti praní špinavých peněz (AML)
 • školení zaměstnanců v oblasti poskytování finančních služeb
 • výkon compliance
 • výkon interního auditu
 • zastupování při kontrolách a sankčních řízeních vedených u ČNB

Compliance finančních institucí

 • monitoring platné právní úpravy regulace finančního trhu a jejich změn
 • tvorba vnitřních předpisů a postupů a kontrola jejich shody s právními předpisy
 • kontrola shody činnosti společnosti s právními a vnitřními předpisy
 • nastavení principů vnitřní kontroly
 • řízení operačních rizik
 • problematika praní špinavých peněz (AML)
 • školení a on-line konzultační podpora zaměstnanců a statutárních orgánů
 • více o compliance naleznete zde

Interní audit finančních institucí

 • analýza postupů a rizik u finanční instituce
 • vypracování pravidel (statutu) interního auditu
 • vypracování podrobné metodiky interního auditu
 • pravidelné hodnotící zprávy z auditovaných činností či útvarů
 • mimořádné audity vybraných oblastí činnosti dle požadavku statutárního orgánu
 • ujišťovací a konzultační podpora zaměstnanců a statutárních orgánů
 • více o interním auditu naleznete zde

Platební služby

 • založení platební instituce
 • registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
 • založení instituce elektronických peněz
 • registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 • zastupování ve správních řízeních před ČNB o udělení licencí poskytovatelům platebních služeb a institucím elektronických peněz
 • vypracování klientské smluvní dokumentace
 • vypracování vnitřních předpisů a postupů
 • nastavení vhodné organizace vnitřního provozu
 • opatření proti praní špinavých peněz (AML)
 • výkon compliance
 • výkon interního auditu
 • zastupování při kontrolách a sankčních řízeních ze strany ČNB

Pojišťovací zprostředkování

 • registrace pojišťovacího agenta či makléře u ČNB
 • registrace podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů u ČNB
 • smlouvy mezi investičními zprostředkovateli a PPZ
 • vypracování klientské smluvní dokumentace
 • vypracování vnitřních předpisů a postupů
 • nastavení vhodné organizace vnitřního provozu
 • školení zaměstnanců a PPZ
 • výkon compliance
 • zastupování při kontrolách a sankčních řízeních vedených u ČNB

Prohlédněte si naše reference pro právo finančních trhů

Reference