Dluhopisy a prospekty

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Převod dluhopisu po splatnosti

JUDr. Lumír Schejbal

Nedávno jsme řešili právní problém, zda lze listinný dluhopis po splatnosti převést standardním způsobem nebo se již jedná o převod (cesi) pohledávky.

Dle ustanovení § 514 občanského zákoníku je cenný papír listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

Vyjdeme-li z této obecné definice, tak dluhopis, byť je již po splatnosti, je stále cenným papírem. S jeho vlastnictvím je totiž spojeno i právo být zapsán v seznamu vlastníků dluhopisů a z tohoto titulu uplatňovat vůči emitentovi práva spojená s dluhopisem, tedy právo na splacení jistiny a úroků.

Dluhopis je vždy cenný papír na řad. Vlastnické právo k dluhopisu se tak převádí rubopisem a smlouvou k okamžiku jeho předání. Smlouva může být uzavřena i ústně či konkludentně.

K účinnosti převodu listinného dluhopisu vůči emitentovi se vyžaduje předložení dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba je vlastníkem dluhopisu. Emitent zapíše změnu vlastníka do seznamu bez zbytečného odkladu poté, co mu bude taková změna prokázána.

Závěr:

Dluhopis po splatnosti je stále cenný papír, se kterým jsou spojena práva na splacení jistiny a úroku a bez něhož nelze tato práva uplatnit (§ 514 OZ). K platnému převodu je tedy třeba rubopis, smlouva a fyzické předání.

Vůči emitentovi se změna prokazuje buď fyzickým přeložení dluhopisu s rubopisem na novou osobu, nebo jiným důkazem o vlastnictví. Tím může být např. kopie/sken dluhopisu s rubopisem a kopie/sken převodní smlouvy (je-li písemná) zaslané s průvodním dopisem na adresu určené provozovny emitenta či na emailovou adresu uvedenou v emisních podmínkách dluhopisů.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí