Licence ČNB

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Registrační princip u investičních zprostředkovatelů od ledna 2018 končí

JUDr. Lumír Schejbal

Od 3.1.2018 bude platit novelizovaný zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Novela implementuje některá ustanovení evropských směrnic, zejména MiFID II a PRIIPS. Novela však také přináší některé změny, které byly iniciovány tuzemskými správními orgány, tedy Českou národní bankou a Ministerstvem financí.

Jednou z významných změn je skutečnost, že u investičních zprostředkovatelů byl opuštěn registrační princip. V současné době je žadatel při doložení zákonem (vyhláškou) stanovených dokladů a informací bez dalšího zaregistrován do registru investičních zprostředkovatelů. Při dobře nachystané žádosti o registraci bylo možné dosáhnout zápisu bez zahájení správního řízení. Pouze v případě neúplné žádosti zahájila ČNB se žadatelem správní řízení za účelem odstranění nedostatků podání.

Novela ZPKT registrační princip opouští a zavadí princip povolovací. To znamená, že se žadatelem bude vždy vedeno správní řízení o udělení povolení k výkonu činnosti investičního zprostředkovatele. Povolovací správní řízení bude zpravidla trvat významně déle než registrace.

Další novinkou je, že povolení k výkonu činnosti investičního zprostředkovatele bude vydáno na dobu určitou 1 rok a musí být žadatelem pravidelně obnovováno. To je spojeno se zaplacením správního poplatku.

Na jisto je také výkladem ČNB dáno, že investiční zprostředkovatelé nebudou moci od 3.1.2018 předávat přijaté pokyny klientů zahraničním obchodníkům s cennými papíry či investičním společnostem a fondům. Zahraniční finanční instituce tuto skutečnost nezhojí ani zřízením pobočky (organizační složky) v České republice.

Závěrem tedy doporučujeme osobám, které uvažují o založení a registraci investičního zprostředkovatele, aby tak učinili neprodleně. Registrační proces trvá 1-2 měsíce a lze jej tak nyní ještě stihnout do konce roku 2017.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí