Slovníček pojmů souvisejících s ESG compliance

Ing. Kateřina Sobotková
Ostatní právní služby

Rostoucí požadavky plynoucí z finanční regulace v oblasti udržitelných investic přinášejí také nové pojmy. Nabízíme přehled těch nejpoužívanějších. 

Green Deal

Zelená dohoda pro Evropu je souborem politických iniciativ, který má EU nasměrovat na cestu k ekologické transformaci s konečným cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

CSR (Corporate Social Responsibility)

Jedná se o odpovědnost firem s cílem přispívat ke společenským cílům filantropické, aktivistické nebo charitativní povahy, některé společnosti poté o uvedeném informují formou CSR reportů.

ESG (Environmental, Social, and Governance) faktory

Pojem se v této souvislosti začal používat v roce 2006 v rámci reportu OSN a je užíván v souvislosti s udržitelnými investicemi. Sledují se kritéria/faktory:

Environmental – dopad působení společnosti na životní prostředí (velikost uhlíkové stopy, množství vyprodukovaného odpadu, znečištění ovzduší)

Social – vliv společnosti na okolí, na veřejnost (zaměstnanecké prostředí, diversita ve společnosti)

Governance - vliv působení vedení (míra transparentnosti společnosti, důvěryhodnost osob ve vedení)

Greenwashing

Velmi častá forma dezinformace, která je šířena za účelem zvýšení povědomí o environmentálně pozitivním dopadu produktu, služby, řešení nebo přístupu. Zákazník je tak uváděn v omyl ve smyslu environmentální činnosti společnosti.

GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmarks)

Organizace, která poskytuje finančním trhům využitelné a transparentní údaje o ESG, má vlastní zdroje údajů. Jsou validovány, bodovány a srovnávány s ostatními. Hodnocení GRESB poskytuje rámec pro měření výkonnosti v oblasti ESG.

GRI (Global Reporting Initiative)

Mezinárodní nezávislá organizace je průkopníkem společensky odpovědného reportování. Stanovuje soubor mezinárodních standardů, které pomáhají podnikatelským a vládním subjektům pochopit a informovat o jejich dopadu na klima a lidská práva.

Pařížská dohoda

Tato dohoda o změně klimatu má navazovat na Kjótský protokol a zavazuje se ke snížení globálního oteplování, snížení emisí skleníkových plynů, k podpoře investic do nízkoemisních podniků.

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulations)

Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování zavádí společnostem v odvětví finančních služeb různé požadavky související se zveřejňováním informací pro účastníky finančního trhu a finanční poradce na úrovni subjektů, služeb a produktů.

SRI (Socially Responsible Investment)

Společensky odpovědné investování zahrnuje investice považované za společensky odpovědné díky povaze prováděné činnosti. Mimo výnos se tak sledují i další cíle, které ovlivňují investiční rozhodování (např. preference investic mimo ropné společnosti, zaměření na vybraná teritoria).

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

Ing. Kateřina Svobodová

Ing. Kateřina Sobotková

Kateřina studovala bakalářské studium na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně, následně navazující studium na Provozně-ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde se specializovala na finance a investiční management. Zkušenosti má z působení na pozici compliance u firmy působící na kapitálovém trhu. V advokátní kanceláři působí od roku 2021 a specializuje se na licenční řízení u ČNB v oblasti investičních a platebních služeb. Hovoří anglicky. 

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí