Finanční služby a regulace

Právní blog SCHEJBAL&PARTNERS

Společný standard pro oznamování (CRS) – GATCA

JUDr. Lumír Schejbal

Společný standard pro oznamování (CRS – Common Reporting Standard) je mezinárodní systém podporující automatickou výměnu informací, které by si měla každá oznamující finanční instituce zjistit o účtech, které mají vazbu k daňovým povinnostem v zahraničí.

Právním základem pro CRS je mnohostranná dohoda příslušných orgánů provádějící Úmluvu o správní pomoci v daňových záležitostech z r. 1988 („Štrasburská úmluva“), ve znění Protokolu z r. 2010, jejímž účelem je vytvoření závazného právního předpisu CRS.

Na úrovni Evropské unie je automatická výměna informací při správě daní upravena Směrnicí Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb, ve znění Směrnice Rady 2014/48/EU ze dne 24. března 2014 („Směrnice Savings“) a Směrnicí Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/779/EHS, ve znění Směrnice Rady 2014/107/EU ze dne 9. prosince 2014 („Směrnice DAC II“). Do právního řádu České republiky byly tyto směrnice implementovány zákonem č. 164/2013 Sb., zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „MSSD“).

V rámci CRS mají oznamující finanční instituce definované v MSSD povinnost prověřovat, zda v kalendářním roce vedou tzv. oznamované účty, a následně povinnost předávat relevantní informace v pravidelných intervalech příslušnému tuzemskému správci dani, kterým je v České republice Specializovaný finanční úřad. Finančními institucemi jsou dle MSSD schovatelské instituce, depozitní instituce, investiční entita, specifikovaná pojišťovna, blíže definované v příloze č. 2 MSSD. Řadíme sem tedy např. banky, obchodníky s cennými papíry nebo platební instituce.

Oznamovaným účtem se rozumí finanční účet vedený oznamující českou finanční institucí, držený oznamovanou osobou nebo pasivní nefinanční entitou, jejíž ovládající osoba je oznamovanou osobou, vyhledaný podle postupů náležité péče nebo jiných srovnatelných postupů stanovených v příloze č. 2 MSSD.

V případě, že finanční instituce zjistí, že v příslušném roce vede tzv. oznamovaný účet, popř. je u ní nově zřízen, musí tuto skutečnost ohlásit Specializovanému finančnímu úřadu do 31. května kalendářního roku, ve kterém má finanční instituce podat první oznámení. V případě, že ve finanční instituci tedy došlo v roce 2016 ke zjištění, že vede oznamovaný účet, příp. bude takový účet nově založen, byla povinna tuto skutečnost ohlásit do 31. května 2017. Pouze finanční instituce evidované v registru budou moci podat oznámení GATCA na daňovém portále finanční správy.

Další pravidla oznamování a náležité péče pro informování o finančních účtech a vyhledávání oznamovaných účtů jsou uvedena v příloze č. 2 k MSSD.

Povinnost prvního oznámení v případě, že se jedná o oznamující finanční instituci, se podává za rok 2016, tedy ve lhůtě do 30. června 2017.

Nutno upozornit na povinnost oznamující české finanční instituce v případě nově založených účtů fyzických osob, kdy je finanční instituce dle MSSD povinna při založení účtu získat čestné prohlášení, které může být součástí dokumentace k založení účtu a které oznamující české finanční instituci umožní stanovit, kde je majitel účtu rezidentem pro daňové účely, a potvrdit dostatečnost tohoto čestného prohlášení na základě informací získaných oznamující českou finanční institucí v souvislosti se založením účtu, a to včetně jakékoli dokumentace shromážděné podle postupů AML/KYC. Dle přechodných ustanovení je oznamující česká finanční instituce povinna získat shora uvedené čestné prohlášení pro finanční účty založené ode dne 1. ledna 2016 do dne 5. dubna 2016 nejpozději před podáním oznámení za rok 2016 podle § 13k zákona č. 164/2013 Sb., ve znění účinném ode dne 6. dubna 2016.

Oznámení GATCA se podává prostřednictvím formuláře, který je zveřejněn v nabídce elektronických formulářů na daňovém portále finanční správy, v sekci Oznámení o finančních účtech, jako Oznámení GATCA. Pro evidované finanční instituce bude vyžadováno podání Oznámení podle specifikace GATCA do lhůty dle zákona, tj. do 30. 6. každý rok.

Na velmi podobném principu funguje již známý daňový systém Spojených států amerických Foreign Account Tax Compliance Act („FATCA“). Účelem zavedení FATCA bylo vytvořit systém, který donutí americké daňové rezidenty držet peníze na účtech vedených finančními institucemi, které jsou registrovány u finanční Správy Spojených států amerických a automaticky předávají informace o těchto účtech. Závazky vyplývající z FATCA byly do českého právního řádu promítnuty prvotně zákonem č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní, který byl s účinností ode dne 6. dubna 2016 zrušen a právní úprava byla přesunuta do MSSD.

Systémy automatické výměny informací FATCA a GATCA fungují nezávisle vedle sebe, i když jsou v České republice upraveny stejným vnitrostátním právním předpisem.

Jsme připraveni provést vás celým procesem a začít pro vás pracovat.

Další články v kategorii

JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal

Je zakládající partner advokátní kanceláře. Absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity. Po ukončení studií na právnické fakultě pracoval na pozici právníka a compliance officera u obchodníků s cennými papíry ATLANTIK finanční trhy, a.s. a CYRRUS, a.s., od roku 2004 vykonával praxi advokátního koncipienta v AK Gabriely Dudášové. V roce 2007 založil vlastní advokátní kancelář. Je členem etického výboru Asociace pro kapitálový trh a řádným členem Českého compliance institutu. Působí jako externí vyučující na Právnické fakultě MU. Jeho specializací jsou právo cenných papírů, právo finančních trhů a compliance.

V rámci své dosavadní praxe zajišťoval pro klienty povolení k výkonu činnosti obchodníka s cennými papíry, licence platební instituce či investiční společnosti. Podílel se na projektech financovaných korporátními dluhopisy, zastupoval klienty v licenčních i sankčních řízeních před ČNB.

Jsme právníci, ale umíme mluvit vaší řečí